WSTĘP

CALZ Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, NIP: 525-231-36-81, oferuje zainteresowanym klientom rabaty, korzyści oraz usługi w sklepach „Calzedonia” (zarówno bezpośrednich jak i stowarzyszonych, uczestniczących w akcji promocyjnej) oraz za pośrednictwem strony internetowej www.calzedonia.com.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych korzyści, klienci muszą posiadać Kartę „Calzedonia lover”: wydanie Karty „Calzedonia lover” (dalej „Karta”) oraz korzystanie z niej podlega warunkom opisanym poniżej (dalej „Warunki"), z którymi „Klient-Posiadacz Karty” musi się dokładnie zapoznać. Aktywacja Karty w sposób opisany w Punkcie 6 poniżej oznacza przyjęcie przez Klienta Warunków.
Calz Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Warunków w dowolnym czasie, w tym także zmiany ich poszczególnych postanowień; zmiany zaczną obowiązywać po upływie 10 (dziesięć) kolejnych dni licząc od momentu ich ogłoszenia na stronie www.calzedonia.com.
W przypadku nieprzyjęcia zmian, „Klientowi-Posiadaczowi" przysługuje prawo anulowania rejestracji. „Klient-Posiadacz” może skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie, zgodnie z poniższymi warunkami.
Jednakże, skorzystanie z Karty po wejściu w życie zmienionych Warunków będzie stanowić jego dorozumiane przyjęcie.
Calz Polska zastrzega sobie również prawo zawieszenia programu lojalnościowego czasowo lub na stałe, w dowolnym momencie, bez prawa Klienta do złożenia zażalenia (z zastrzeżeniem zachowania wszystkich praw nabytych przez Klienta-Posiadacza do tego czasu); o zawieszeniu Calz Polska sp. z o.o. poinformuje za pośrednictwem swojej strony internetowej www.calzedonia.com lub sklepów uczestniczących w programie.
Warunki są dostępne pod adresem www.calzedonia.com.

1. AUTOR PROGRAMU

CALZ Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, NIP: 525-231-36-81.

2. Kanały uczestnictwa

Wszystkie sklepy „Calzedonia” zarządzane bezpośrednio przez Calz Polska sp. z o.o. (tzw. „sklepy bezpośrednie") lub sklepy stowarzyszone, a tym samym zarządzane przez inne spółki (tzw. „sklepy stowarzyszone "), uczestniczące w programie poprzez prezentowanie odpowiednich materiałów marketingowych i treści. Lista sklepów uczestniczących w programie jest dostępna pod adresem sklep internetowy www.calzedonia.com.

3. ZASIĘG TERYTORIALNY

Terytorium Polski.

4. TYP / NAZWA / CEL PROGRAMU / CZAS TRWANIA PROGRAMU

Akcja promocyjna będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu to program lojalnościowy polegający na zbieraniu punktów na karcie cyfrowej zwanej „Calzedonia Lover” i oferujący korzyści jej posiadaczom. Celem programu jest zwiększenie lojalności Klienta poprzez oferowanie mu korzyści poprzez kartę „Calzedonia Lover”. Z zastrzeżeniem postanowień Wstępu, zgodnie z Punktem 7 (“Jak to działa”) i Punktem 10 („Przerwanie programu – Dezaktywacja Karty – Postanowienia różne”), Karta „Calzedonia Lover” nie wygasa.

5. POSIADACZE

Odbiorcy końcowi w wieku co najmniej osiemnastu lat, posiadający Kartę zgodnie z poniższymi warunkami rejestracji i korzystania.

6. PROCEDURY REJESTRACYJNE

Kartę uprawniającą do uzyskania „Status Follower” można wydać Klientowi w formie cyfrowej bezpośrednio w punkcie sprzedaży, wchodząc na stronę internetową www.calzedonia.com/loyaltylanding, lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem 221521787.
Rejestracja w programie lojalnościowym Calzedonia Lover card wymaga utworzenia specjalnego konta „Calzedonia Lover”, które umożliwi klientowi dostęp do jego osobistej zakładki w witrynie e-commerce marki.
Systemy rejestracji uniemożliwią rejestrację w systemie lojalnościowym Klientom osobom niepełnoletnim.
Aktywacja/rejestracja będzie przeprowadzana zgodnie z przepisami o ochronie prywatności. Calzedonia Lover card jest kartą imienną i nie może być przekazywana innym osobom. Klient nie może aktywować więcej niż jednej karty w okresie jej ważności.
Karta Calzedonia Lover Card przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
Klient może w każdej chwili złożyć wniosek o rezygnację z programu lojalnościowego, kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem 221521787, lub wchodząc na stronę www.calzedonia.com/loyaltylanding.

7. JAK TO DZIAŁA?

Karta oferuje 3 różne poziomy STATUSU zależnie od liczby punktów zgromadzonych podczas zakupów.
Klientowi oferowane są określone korzyści odpowiednio do posiadanego Statusu.

Status „Follower":

 • Ten status Klient uzyskuje z chwilą aktywacji /rejestracji „czystej" Karty;
 • Po zebraniu 100 punktów Klient ze statusem „Follower” przechodzi na następny poziom – status „Friend”, na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;
 • W przypadku, gdy Klient ze statusem „Follower” zbierze mniej niż 100 punktów w ciągu 365 dni od daty przystąpienia do programu, pozostanie na tym poziomie, zaś liczba punktów, które zgromadził zostanie zredukowana do zera.
 • W przypadku osiągnięcia przez Klienta ze statusem „Follower” poziomu 500 punktów przed uzyskaniem statusu „Friend", Klient wejdzie bezpośrednio na poziom „Fan", na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania.

Status „Friend":

 • Klient uzyskuje ten status po zebraniu 100 punktów. Z chwilą uzyskania statusu „Friend” na karcie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania.
 • Po zebraniu 500 punktów Klient przechodzi na poziom „Fan”, na którym na karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania;
 • Rok po uzyskaniu statusu „Friend” i co roku od tego momentu, Klient, który zgromadził:
  • - pomiędzy 100 a 499 punktów pozostaje na poziomie „Friend" przez kolejny rok, zaś liczba zgromadzonych punktów powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania zostaje zachowana;
  • - mniej niż 100 punktów wraca do poziomu „Follower" po zredukowaniu liczby zgromadzonych punktów do zera.

Status „Fan":

 • Klient uzyskuje status „Fan" po zgromadzeniu 500 punktów od momentu osiągnięcia poziomu „Friend". Z chwilą uzyskania statusu „Fan” na Karcie niezwłocznie zaczną być gromadzone punkty powyżej limitu wymaganego do jego uzyskania:
 • Rok po uzyskaniu poziomu „Fan” i co roku od tego momentu, Klient, który zgromadził:
  • - co najmniej 500 punktów pozostaje na poziomie „Fan" przez kolejny rok zaś wszystkie zgromadzone punkty powyżej progu niezbędnego do utrzymania tego statusu zostają zachowane;
  • - mniej niż 500 punktów wraca do poziomu „Friend" po zredukowaniu liczby zgromadzonych punktów do zera.

Przekazywanie informacji na temat każdej zmiany statusu oraz innych informacji związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym, dotyczących usług świadczonych w jego ramach (na przykład, potwierdzenie przystąpienia/rezygnacji z programu, zmiana statusu, specjalne zniżki lub ekskluzywne podarunki) jest niezbędne dla działania samego programu. Dlatego też, akceptując Warunki Klient wyraża zgodę na otrzymywanie tych informacji na adresy wskazane w formularzach rejestracyjnych. Odmowa otrzymywania informacji uniemożliwia CALZ Polska sp. z o.o. realizację programu i świadczenie związanych z nim usług. Odmowa wyrażona w czasie trwania programu powoduje jego automatyczne przerwanie.

8. ZBIERANIE PUNKTÓW

Punkty lojalnościowe będą automatycznie gromadzone na Kartach aktywowanych poprzez dokonanie zakupu w sklepie „Calzedonia” uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem serwisu e-commerce www.calzedonia.com. Za każde wydane 4 PLN zaokrąglone w dół Klient otrzymuje jeden punkt (np. 7,99 PLN = 1 punkt).
Aby móc gromadzić punkty z zakupów online na Karcie, Klient musi wcześniej zarejestrować numer Karty w serwisie e-commerce. Numer Karty wpisuje się raz. System automatycznie zapamięta go na wypadek przyszłych zakupów.
Aby zebrać punkty, przed wydrukowaniem paragonu Klient musi wylegitymować się poprzez okazanie Karty lub podanie imienia i nazwiska lub adresu email użytego do aktywacji Karty. W przypadku zakupów online Klient musi odwiedzić stronę internetową i podać swoje dane.
W przypadku, gdy posiadacz Karty nie poda danych identyfikacyjnych, w sposób o którym mowa powyżej, wówczas punkty nie zostaną dopisane. Nie będzie również możliwości ich dopisania w późniejszym terminie.
Klient może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów w dowolnym czasie w sklepie „Calzedonia” uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem strony internetowej www.calzedonia.com.
Punkty będą doliczane i rejestrowane codziennie przez system; w przypadku wystąpienia problemów technicznych doliczanie punktów może zająć więcej czasu, nie więcej jednak aniżeli 15 dni.
Zwrot towaru powoduje odliczenie punktów z użyciem kryteriów stosowanych w przypadku ich doliczania. Wydanie „Karty Podarunkowej Calzedonia” powoduje doliczenie odpowiedniej liczby punktów. Zakupy opłacone następnie częściowo/w całości za pomocą Karty Podarunkowej nie dają więc jej posiadaczowi dalszych punktów z tytułu zakupów opłaconych tą Kartą.
Mogą być organizowane promocje, w których Klient będzie miał możliwość zgromadzenia podwójnej lub potrójnej liczby punktów. Promocje te będą odpowiednio reklamowane.
Karta nie jest kartą płatniczą; gromadzone punkty nie mogą być przenoszone ani zamieniane na gotówkę lub towar.

8.1. GROMADZENIE PUNKTÓW I KORZYŚCI W RÓŻNYCH KRAJACH

Posiadacz Karty „Calzedonia Lover” zbiera punkty podczas zakupów w punktach sprzedaży na Terytoriach wskazanych poniżej.

Dzięki zgromadzonym punktom Klient osiąga poszczególne statusy i korzysta z nagród przewidzianych zgodnie z warunkami obowiązującymi w Polsce.

Punkty lojalnościowe gromadzone są na Karcie „Calzedonia Lover” zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku zakupów dokonanych w Rosji punkty lojalnościowe zostaną naliczone tylko po uprzednim okazaniu karty lojalnościowej.

 • KRAJ: AUSTRIA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: BELGIA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 EUR = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER / ABONNÉ
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND / AMI
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: FRANCJA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 EUR = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: ABONNÉ
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: AMI
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: NIEMCY
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 EUR = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: JAPONIA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 100 YEN = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: BRONZE
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: SILVER
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: GOLD
 • KRAJ: HONG KONG
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 10 HKD = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: WŁOCHY
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 EUR = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: LUKSEMBURG
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 EUR = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER / ABONNÉ
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND / AMI
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: POLSKA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 4 PLN = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: PORTUGALIA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 EUR = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: HISZPANIA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 EUR = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: SZWAJCARIA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 CHF = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER / ABONNÉ
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND / AMI
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: USA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 1 USD = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN
 • KRAJ: ROSJA
 • WARTOŚĆ PUNKÓW W MIEJSCOWEJ WALUCIE: 100 RUB = 1 POINT
 • POZIOM 1 – Nazwa statusu: FOLLOWER
 • POZIOM 2 – Nazwa statusu: FRIEND
 • POZIOM 3 – Nazwa statusu: FAN

Posiadaczowi Karty „Calzedonia Lover” robiącemu zakupy w punktach sprzedaży znajdujących się na Terytoriach wymienionych powyżej oferowane są, wyłącznie w momencie dokonywania zakupu, dodatkowe korzyści w postaci rabatów obowiązujących w danym Kraju, odpowiednio do posiadanego Statusu.

9. KORZYŚCI

Posiadacz Karty „Calzedonia Lover” może korzystać z licznych rabatów, promocji, nagród i specjalnych inicjatyw, które będą w odpowiedni sposób ogłaszane i reklamowane.
Specjalne korzyści dostępne są wyłącznie za okazaniem Karty.
Posiadacz Karty może korzystać z następujących rabatów:

 • bezpłatne dostawy i zwroty towarów zakupionych za pośrednictwem serwisu e-commerce dla posiadaczy wszystkich Statusów;
 • po rejestracji Klienci otrzymują 20 punktów powitalnych oraz kupon rabatowy o wartości 50 zł, ważny przez 14 dni od daty wystawienia przy zakupach za minimum 250 zł (z wyłączeniem artykułów objętych już rabatami lub promocjami)
 • w dniu urodzin oraz wyłącznie w okresie 7 dni przed i 7 dni po urodzinach, Klient posiadający Status „Follower” gromadzi podwójną liczbę punktów przy zakupach;
 • w dniu urodzin oraz wyłącznie w okresie 7 dni przed i 7 dni po urodzinach, Klienci posiadający Status, „Friend” są uprawnieni do jednorazowej, 15% zniżki od zakupu;
 • w dniu urodzin oraz wyłącznie w okresie 7 dni przed i 7 dni po urodzinach, Klienci posiadający Status, „Fan” są uprawnieni do jednorazowej, 25% zniżki od zakupu;
 • kupon rabatowy w wysokości 15%, za każde zgromadzone 100 punktów, ważny przez 60 dni od wydania, przy zakupach na kwotę nie mniejszą niż 150 PLN (z wyłączeniem zakupów objętych już rabatami lub promocjami) dla Klientów posiadających Status Friend;
 • kupon rabatowy w wysokości 20%, za każde zgromadzone 100 punktów, ważny przez 60 dni od wydania, przy zakupach na kwotę nie mniejszą niż 150 PLN (z wyłączeniem zakupów objętych już rabatami lub promocjami) dla Klientów posiadających Status Fan;

10. PRZERWANIE PROGRAMU – DEZAKTYWACJA KARTY – POSTANOWIENIA RÓŻNE

Calzedonia zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia lub przerwania programu lojalnościowego „Calzedonia Lover”, w tym świadczenia związanych z nim usług, w dowolnym czasie oraz zgodnie z własnym uznaniem.
Zmiana, zawieszenie oraz przerwanie programu, o których mowa powyżej zostaną podane do wiadomości w odpowiedni sposób na stronie internetowej www.calzedonia.com lub w sklepach uczestniczących w programie.
Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do dochodzenia odszkodowania, CALZ Polska sp. z o.o. może cofnąć Posiadaczowi prawo do korzystania z Karty i dokonać jej dezaktywacji w przypadku, gdy Posiadacz będzie z niej korzystał w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami lub obowiązującym prawem lub w sposób godzący w wizerunek „Calzedonia" lub jej marki.
Ponadto, za uprzednim zawiadomieniem, CALZ Polska sp. z o.o. może dokonać dezaktywacji Karty oraz jej aktywacji / rejestracji w przypadku nie korzystania z niej lub braku aktywności Klienta przez okres dłuższy niż 5 lat. Cofnięcie i dezaktywacja Karty uniemożliwia dostęp do korzyści i usług oferowanych na jej podstawie.
CALZ Polska sp. z o.o. nie odpowiada bezpośrednio ani pośrednio za wadliwe funkcjonowanie programu pozostające poza jej wpływem.
CALZ Polska sp. z o.o. nie odpowiada za korzystanie z Karty w sposób oszukańczy, niewłaściwy lub bezprawny.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA

Grupa Calzedonia troszczy się o prywatność oraz chroni dane osobowe. Niniejszym pragniemy poinformować Państwa o nowej procedurze przetwarzania Państwa danych osobowych po zarejestrowaniu się programie lojalnościowym „Calzedonia Lover”.

Kategorie wykorzystywanych danych osobowych

Uczestnictwo w programie lojalnościowym „Calzedonia Lover”wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Klienta. W szczególności przetwarzamy dane osobowe podawane w momencie rejestracji (niepodanie danych zaznaczonych gwiazdką na formularzu rejestracyjnym uniemożliwia przeprowadzenie procedury rejestracji); w przypadku rejestracji dokonywanej w każdym punkcie sprzedaży z pomocą sprzedawców dane, jakie Klient obowiązkowo musi podać to numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Kolejny typ danych, jakie przetwarzamy to dane dotyczące zakupów dokonywanych w punktach sprzedaży Calzedonia, takie jak na przykład cena i rodzaj zakupionych produktów. Za zgodą Klienta przetwarzamy również inne dane podane dobrowolnie w chwili rejestracji oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki Klient się z nami kontaktuje (dalej łącznie zwane „Danymi").

Gromadzimy w szczególności:

 • informacje wskazane w formularzu rejestracyjnym jako nieobowiązkowe; w przypadku rejestracji dokonywanej w punkcie sprzedaży do kategorii danych, których podanie nie jest obowiązkowe należą imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i region;
 • informacje, jakie możemy pozyskać analizując sposób komunikowania się Klienta z nami, za pośrednictwem poczty elektronicznej i newsletterów, naszych stron internetowych oraz Aplikacji opracowanych przez nas lub osoby trzecie (więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich politykach ochrony danych osobowych);
 • informacje zamieszczane przez Klienta w mediach społeczniościowych.

Cele, w jakich przetwarzamy Dane Klienta oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Wykorzystujemy Dane Klienta, w tym także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

a) w celu zarządzania jego uczestnictwem w programie lojalnościowym „Calzedonia Lover”. Dane osobowe wykorzystywane są w celu zaoferowania Klientowi rabatów oraz innych dostępnych korzyści oraz, generalnie, w celu wykonywania obowiązków umownych oraz obowiązków o charakterze administracyjnym.

b) w celu świadczenia na rzecz Klienta spersonalizowanych usług w naszych punktach sprzedaży, w których działa program lojalnościowy „Calzedonia Lover”. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, nasi Klienci mogą korzystać z pomocy i porad sprzedawców oraz zasięgać informacji (np. dotyczących rozmiarów, kolorów lub wzorów produktów Calzedonia) na temat produktów zakupionych w okresie ostatnich 12 miesięcy w dowolnym punkcie sprzedaży Calzedonia lub nawet online. Z uwagi na to, iż Calzedonia jest światową marką, wykorzystywanie Danych Klientów w tym celu, zgodnie z naszym interesem prawnym, umożliwia nam podwyższanie jakości naszych usług w punktach sprzedaży oraz świadczenie spójnych usług na rzecz klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego „Calzedonia Lover”we wszystkich naszych sklepach. W każdym przypadku, gdy Klient nie zechce udzielić zgody na skorzystanie z tej pomocy, wystarczy, że w chwili rejestracji lub nawet później poprosi o niewykorzystywanie swoich Danych w powyższym celu. Aby zapewnić Ci spersonalizowaną obsługę we wszystkich naszych punktach punkty sprzedaży, w których działa program lojalnościowy Calzedonia lover. Gdziekolwiek jesteś, możesz otrzymać pomoc oraz porady naszych sprzedawców z informacjami (np. o rozmiarze, kolorze lub wzorze Calzedonia) na produkty zakupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dowolnym sklepie Calzedonia lub nawet w Internecie. Ponieważ Calzedonia jest marką globalną, takie wykorzystanie Twoich danych, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, pozwala nam na poprawę jakości naszych usług w punktach sprzedaży oraz aby zapewnić spójną obsługę naszym klientom, którzy w ogóle przystąpili do programu lojalnościowego Calzedonia Lover nasze sklepy. W każdym razie, jeśli nie chcesz otrzymywać tej pomocy, wystarczy, że to zrobisz zażądać, w momencie rejestracji lub nawet później, aby Twoje dane nie były wykorzystywane ten koniec.

Za zgodą Klienta przetwarzamy Dane również w następujących celach:
c) wysyłanie do Klienta, z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych, newsletterów, informacji na temat oferowanych produktów i usług, ofert i promocji oraz w celu przeprowadzenia badania rynku. Na przykład, możemy wysyłać Klientowi maile lub smsy (np. SMS na WhatsApp), materiały promocyjne na adres pocztowy lub kontaktować się z nim za pośrednictwem operatora sieci telefonicznej. Nasze produkty sprzedajemy pod następującymi markami:
CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI i SIGNORVINO.

d) przeprowadzanie analiz preferencji Klienta, sposobu, w jaki Klient się z nami kontaktuje oraz jego zachowań zakupowych. W szczególności, by móc lepiej rozumieć gust oraz poziom zainteresowania Klienta naszymi produktami oraz informacjami, które mu przekazujemy, możemy analizować – także za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów – informacje przekazane nam przez Klienta w momencie rejestracji w programie lojalnościowym „Calzedonia Lover”, zakupy dokonane w punktach sprzedaży na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, zainteresowanie Klienta informacjami i newsletterami, które do niego wysyłamy, obecność Klienta na naszych stronach internetowych, intensywność korzystania z naszych Aplikacji oraz kanałów komunikacji w mediach społeczniościowych (np. na Facebooku). Dalsze informacje na temat Danych, jakie możemy pozyskiwać na podstawie analizy korzystania przez Klienta z naszych stron internetowych i aplikacji znajdują się w odpowiednich politykach ochrony danych osobowych. Możemy także wzbogacać profil Klienta danymi statystycznymi pozyskanymi z innych źródeł w sposób zgody z prawem, na przykład danymi mającymi znaczenie z punktu widzenia miejsca zamieszkania Klienta (np. informacjami demograficznymi, danymi georeferencyjnymi, itd.) lub narzędziami elektronicznymi wykorzystywanymi przez Klienta do kontaktu z nami.
W każdym przypadku, wszelkie działania związane z tworzeniem profilu mają na celu lepsze spersonalizowanie naszych usług i nie pociągają za sobą żadnych istotnych prawnych ani innych konsekwencji dla Klienta.

Przystąpienie do programu lojalnościowego „Calzedonia Lover” nie jest w żaden sposób uzależnione od podania powyższych informacji.

Okres przechowywania Danych Klienta

Dane nie mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż czas zarządzania uczestnictwem Klienta w programie lojalnościowym Calzedonia Lover. W każdym przypadku informacje dotyczące dokonywanych zakupów oraz sposobu komunikowania się Klienta z nami nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy licząc od daty ich pozyskania. Dane Klienta, który zrezygnował z uczestnictwa w programie Calzedonia Lover zostaną usunięte w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

Podmioty, którym przekazujemy Dane Klienta

W celu zarządzania programem „Calzedonia Lover”oraz realizacji obowiązków o charakterze administracyjnym możemy przekazywać Dane Klienta naszym usługodawcom (np. dostawcom usług informatycznych), spółkom zarządzającym punktami sprzedaży Calzedonia w krajach, w których funkcjonuje program lojalnościowy „Calzedonia Lover”, działającym jako podmioty przetwarzające, oraz pozostałym osobom trzecim, którym Dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa. Pełna lista tych spółek zostanie udostępniona na pisemne żądanie skierowane na odpowiedni adres.

Sposób, w jaki uregulowane zostało przekazywanie Danych Klienta do krajów spoza Unii Europejskiej

Dane Klienta mogą być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej, nawet do krajów, w których poziom ochrony danych osobowych jest niższy od poziomu uregulowanego przepisami unijnymi.
W każdym przypadku przekazywanie Danych będzie podlegać odpowiedniej ochronie, w szczególności standardowym klauzulom umownym przyjętym przez Komisję Europejską Decyzją 2010/87/WE. https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/1767001

Prawa przysługujące nam w stosunku do Danych Klienta

Klientowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Danych. Ponadto Klientowi przysługuje prawo żądania przekazania mu części Danych.

Prawa przysługujące osobie, której przetwarzane dane dotyczą

Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, wraz z potwierdzeniem, czy zastosowane zostały odpowiednie zabezpieczenia;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, wywierającym skutki prawne lub podobny istotny wpływ na osobę, której dane dotyczą oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw, wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, nadrzędne w stosunku do interesu prawnego administratora danych, w tym profilowania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowania, w zakresie związanym z tym marketingiem.

Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego
W przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia nr 2016/679, ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w celu ochrony swoich praw.

Sposób zmiany preferencji lub cofnięcia zgody?

Klient może w dowolnym czasie dokonać modyfikacji lub cofnąć zgodę w celach wymienionych w punktach (c) i (d) (w tym poprzez złożenie oświadczenia, że nie życzy sobie otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smsów) lub zażądanie, aby jego Dane nie były wykorzystywane w celach, o których mowa w punkcie (b).

W związku z rejestracją prowadzoną na stronie internetowej Klient może dokonać zmiany preferencji:

 • z wykorzystaniem swojego konta, w zakładce preferencje dotyczące ochrony danych osobowych;
 • kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta;
 • kontaktując się z Administratorem Danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych

W związku z rejestracją prowadzoną w każdym punkcie sprzedaży Klient może dokonać zmiany preferencji:

 • poprzez utworzenie konta i wykorzystanie danych udostępnionych w celu rejestracji;
 • kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta;
 • kontaktując się z Administratorem Danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie (a) jest CALZ Polska sp. z o.o. Administratorem danych w celach, o których mowa w punktach (c) i (d) jest Calzedonia S.p.A.. W celach, o których mowa w punkcie (b), Calzedonia S.p.A. oraz [Lokalna osoba prawna] działają jako współadministratorzy danych.
Sposób, w jaki Klient może skontaktować się z Calzedonia S.p.A., CALZ Polska sp. z o.o. oraz Inspektorem Danych Calzedonia S.p.A. w celu wykonywania swoich praw.
Klient może wykonywać przysługujące mu prawa kontaktując się na piśmie z administratorami lub Inspektorem Ochrony Danych na poniższe adresy:

CALZ Polska sp. z o.o.

Email: privacy@calzedonia.com

Siedziba: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych Calzedonia S.p.A.:

Email: dpo@calzedonia.com

Inspektor Ochrony Danych CALZ Polska z.o.o.

Email: PolitykaPrywatnosci@calzedonia.pl

Sposób informowania Klienta o zmianach dotyczących klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna może podlegać zmianom i uaktualnieniom odpowiednio do zmian w sposobie przetwarzania Danych Klienta lub innych informacji podanych Klientowi w niniejszych Warunkach. Wszelkie zmiany będą dokonywane z pełnym zabezpieczeniem praw Klienta. W przypadku zmian mogących ograniczyć gwarancje w zakresie ochrony Danych Klienta lub praw Klienta w odniesieniu do obowiązującej wersji, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych w nowy sposób, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o prawie do rezygnacji z uczestnictwa w programie lojalnościowym „Calzedonia Lover” lub, w każdym przypadku, prawie do zmiany udzielonych zgód oraz preferencji. W każdym przypadku zachęcamy Klienta do zapoznania się z uaktualnioną polityką ochrony danych osobowych zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 28/02/2023

12. KONTAKT

Wszelkie dalsze informacje dotyczące programu lojalnościowego „Calzedonia Lover”, dostępne są pod adresem www.calzedonia.com, w dziale obsługi klienta pod numerem 221521787, oraz w każdym sklepie „Calzedonia” uczestniczącym w programie.

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z Warunkami, zrozumiałem/zrozumiałam ich treść i przyjąłem/przyjęłam w całości.

Ostatnia aktualizacja: 28/02/2023

Odwiedź sklep internetowy w Twoim kraju