Preambule

Společnost CALPRA s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, Praha 186 00, IČO: 27221181 (dále jen „společnost“), nabízí slevy, výhody a služby v prodejnách, které společnost provozuje pod obchodní značkou „Calzedonia“ (přímo vlastněných i franšíz, které se akce účastní) a na webových stránkách www.calzedonia.com zákazníkům, kteří mají zájem těchto výhod, služeb a slev využívat.
Abyste mohli těchto výhod využívat, musíte být držitelem věrnostní karty Calzedonia: vystavení věrnostní Karty (dále jen „Karta“) a její používání se řídí níže uvedenými podmínkami (dále jen „Podmínky“), s nimiž je „Zákazník – Držitel karty“ povinen se podrobně seznámit.
Aktivací Karty v souladu s Bodem 6 níže zákazník potvrzuje, že tyto Podmínky přijímá. Společnost CALPRA s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky nebo jejich část kdykoliv měnit s tím, že tyto změny nabývají účinnosti 10 (deset) dnů po jejich zveřejnění na webové stránce www.calzedonia.com. Společnost bude o změnách Podmínek vždy s předstihem informovat Zákazníka dostatečně viditelným způsobem.
V případě, že „Zákazník – Držitel karty“ tyto změny nepřijme, je oprávněn svou registraci zrušit. Toto právo může využít kdykoliv, jak je uvedeno níže. Odmítnutí změn Podmínek Zákazník provede zrušením své registrace, jak je popsáno níže.
Použití Karty po datu účinnosti změn však představuje konkludentní přijetí provedených změn.
Společnost CALPRA s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo věrnostní program kdykoliv pozastavit, a to dočasně nebo natrvalo, s tím, že o tomto kroku bude Společnost Zákazníka informovat veřejným oznámením umístěným v prodejnách Calzedonia a/nebo na webových stránkách www.calzedonia.com, aniž by Zákazníkovi vznikalo právo podat stížnost či vymáhat plnění výhod v době jejich pozastavení (s tím, že práva, která Zákazníkům – Držitelům karet, do té doby vznikla, budou zachována), a to oznámením pozastavení platnosti na webových stránkách www.calzedonia.com a/nebo v prodejnách, které se programu účastní.
Tyto Podmínky jsou vždy k dispozici k nahlédnutí na adrese www.Calzedonia.com.

1. Organizátor

Společnost CALPRA s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, Praha 186 00, IČO: 27221181

2. Způsoby zapojení

Všechny prodejny „Calzedonia“, bez ohledu na to, zda jsou řízeny přímo společností CALPRA s.r.o. (nazývané „přímo vlastněné prodejny“), anebo zda jde o franšízy, tedy prodejny řízené jinými společnostmi (nazývané „franšízy“), které se účastní programu ve formě vystavení s ním spojených reklamních a informačních materiálů. Seznam prodejen, které se účastní programu, je k dispozici k nahlédnutí na stránkách Internetové stránky online shopu www.calzedonia.com.

3. Stát

Česká republika.

4. DRUH / NÁZEV / ÚČEL PROGRAMU / DOBA TRVÁNÍ

Tato iniciativa představuje věrnostní program, který spočívá ve sbírání bodů na Kartě digitálním, tj. na kartě s názvem „Calzedonia Lover“ a v jehož rámci jsou Zákazníkovi, jako držiteli Karty nabízeny exkluzivní výhody. Cílem programu je podpořit věrnost Zákazníka-Držitele Karty „Calzedonia Lover“. S výhradou ustanovení uvedených v Preambuli výše, dále v článku 7 („Jak to funguje“) a v článku 10 („Přerušení programu – Deaktivace karty – Různá ustanovení“) nemá Karta „Calzedonia Lover“ žádné mezní datum platnosti. O ukončení Výhod, tj. programu bude Zákazník informován opět zveřejněním této informace na webových stránkách společnosti CALPRA.

5. Pro koho je program určen?

Pro Zákazníky ve věku nejméně osmnácti let, kteří jsou držiteli Karty v souladu s níže uvedenými podmínkami pro registraci do programu a pro jeho provoz.

6. Jak se zaregistrovat

Kartu s přidělením úrovně „Status Follower"" vystaví zákazníkovi v digitálním formátu přímo obchod, a to prostřednictvím internetových stránek www.calzedonia.com/loyaltylanding nebo na telefonním čísle zákaznické linky 0229010067.
Registrace do věrnostního programu Calzedonia Lover karta vyžaduje vytvoření speciálního účtu „Calzedonia Lover"", který zákazníkovi umožní získat přístup na jeho osobní stránku na internetových stránkách online obchodu dané značky.
Proces registrace zabrání, aby se do věrnostního programu přihlásili nezletilí zákazníci.
Postupy aktivace a registrace probíhají v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů. Karta Calzedonia Lover se vydává na jméno a je nepřenosná. Žádný zákazník si nemůže aktivovat žádnou další kartu, pokud je jedna jeho karta stále platná.
Karta Calzedonia Lover slouží výhradně pro soukromé použití a nelze ji využít k obchodním účelům. Zákazník může bez dalšího požádat o zrušení svého členství ve věrnostním programu na telefonním čísle zákaznické linky 0229010067 nebo přes internetové stránky www.calzedonia.com/loyaltylanding.

7. Jak to funguje

Karta umožňuje Zákazníkům dostat se na tři různé úrovně STATUSU, a to sbíráním bodů za nákupy. Výhody, které Zákazník získává, se s každou vyšší úrovní statusu rozšiřují.

Základní „Follower“:

 • Tento status Zákazník získává ihned při aktivaci/registraci „prázdné“ Karty;
 • Když zákazník se statusem „Follower“ získá 100 bodů, posune se na následující úroveň – status „Friend“, na který budou ihned připsány body nad počet využitý na získání nového statusu;
 • Pokud zákazník se statusem „Follower“ do 365 dnů získání statusu nezíská 100 bodů, zůstává na statusu „Follower“ a jeho bodové konto se vymaže.
 • Pokud zákazník se statusem „Follower“ dosáhne 500 bodů dříve, než dosáhne statusu „Friend“, je přesunut přímo do statusu „Fan“, na který budou ihned připsány body nad počet využitý na získání nového statusu;

Status „Friend“:

 • Zákazník dosahuje této úrovně statusu při získání 100 bodů. Na nový status budou zákazníkovi okamžitě připsány všechny body, které zbyly po odčerpání bodů nezbytných k dosažení nové úrovně statusu;
 • Po dosažení 500 bodů se Zákazník přesouvá ze statusu „Friend“ na úroveň statusu „Fan“, na který mu budou okamžitě připsány všechny body, které zbyly po odčerpání bodů nezbytných k dosažení nové úrovně statusu;
 • Rok po dosažení úrovně statusu „Friend“ a poté každý další rok:
  • pokud Zákazník získal mezi 100 a 499 bodů, zůstává ve statusu „Friend“ po dobu dalšího jednoho roku a všechny body nad body nezbytné k udržení statusu budou zachovány;
  • pokud získal méně než 100 bodů, je jeho bodové konto vynulováno a přesouvá se zpět na úroveň statusu „Follower“.

Status „Fan“:

 • Zákazník dosahuje úrovně statusu „Fan“ při získání 500 bodů nad předchozí status „Friend“. Na nový status mu budou okamžitě připsány všechny body, které zbyly po odčerpání bodů nezbytných k dosažení nové úrovně statusu;
 • Rok po dosažení úrovně statusu „Fan“ a poté každý další rok:
  • pokud Zákazník získal nejméně 500 bodů, zůstává ve statusu „Fan“ po dobu dalšího jednoho roku a všechny body nad body nezbytné k udržení statusu budou zachovány;
  • pokud získal méně než 500 bodů, je jeho bodové konto vynulováno a přesouvá se zpět na úroveň statusu „Friend“.

Podmínky pro získávání bodů a dosahování úrovní (statusů), se kterým jsou spojeny výhody, jsou nastaveny pro všechny Zákazníky stejně, bez rozdílů. Výše slev a výhod je nastavena podle množství učiněných nákupů Zákazníků a v tom důsledku dosažené úrovně „statusu“, se kterým jsou spojeny výhody, jak je popsáno výše. Každá změna statusu a komunikace o účasti ve Věrnostním programu „Calzedonia Lover“, která je nezbytně nutná pro poskytování služeb s tím spojených (například potvrzení registrace / zrušení, změna statusu, zvláštní slevové nabídky nebo exklusivní dárky) je nezbytná pro fungování samotného programu. Proto přijetím Podmínek Zákazník souhlasí se zasíláním uvedených sdělení, která budou zasílána na adresy uvedené v registračním formuláři programu. Odmítnutí zasílání sdělení znemožní společnosti CALPRA s.r.o. provádět program a poskytovat služby s ním spojené, jak je uvedeno v tomto sdělení. Odmítnutí vyjádřené v průběhu účasti programu znamená automatické přerušení účasti na něm, z důvodu nemožnosti jeho realizace za podmínek zde uvedených.

8. Získávání bodů

Věrnostní body budou automaticky připisovány na aktivovanou Kartu po každém nákupu v některé z prodejen „Calzedonia“, které se účastní programu, nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.calzedonia.com. Za každých utracených 25 Kč se připisuje jeden bod, přičemž částky se zaokrouhlují směrem dolů (tj. např. za nákup v hodnotě 49 Kč se připisuje jeden bod). Pro připsání bodů za nákupy v e-shopu musí mít Zákazník zaregistrované číslo své Karty ve svém účtu v e-shopu. Číslo Karty se vkládá pouze jednou a systém si číslo bude automaticky pamatovat pro všechny další nákupy.
Pro získání bodů se Zákazník musí identifikovat před vystavením účtenky tak, že předloží svou Kartu a/nebo uvede své jméno, příjmení a e-mailovou adresu/telefonní číslo uvedené při aktivaci karty. V případě on-line nákupů Zákazník musí vstupovat na webové stránky zadáním svých vstupních údajů. Pokud držitel Karty nedoloží výše uvedeným způsobem svou totožnost, čímž se ověří registrace ve věrnostním programu, body není možné, aby získal a jejich následné připsání není z tohoto důvodu možné. Zákazník je na tuto skutečnost upozorněn. Zákazník je dále vždy za každých okolností seznámen a informován se všemi údaji a informacemi vztahujících se k nakládání, ochraně a zabezpečení jeho osobních údajů ve věrnostním programu. Zákazníci mohou kontrolovat stav svého bodového konta kdykoliv na vyžádání v kterékoliv prodejně „Calzedonia“, která se účastní program, anebo na webových stránkách www.calzedonia.com.
Body se do systému připisují denně; v případě technických problémů může jejich připsání trvat déle, maximálně však 15 dnů.
Při vrácení zboží se body odečítají podle stejných kritérií, jaká se uplatňují při jejich připisování. Při vystavení „Dárkové karty Calzedonia“ se odečítá příslušný počet bodů. Za následné nákupy, které jsou zčásti/zcela hrazeny z Dárkové karty, se proto nepřičítají žádné body za tu část nákupu, která je hrazena z Dárkové karty.
Mohou být pořádány zvláštní akce, při nichž je možné získat dvoj- nebo trojnásobný počet bodů. Tyto akce budou oznamovány vhodným způsobem, zejména zveřejněním na viditelných místech v prodejnách Calzedonia. Karta neslouží jako platební metoda; připsané body nelze převádět na hotovost či směňovat za zboží.

8.1. SBÍRÁNÍ BODŮ A VÝHODY V ZAHRANIČÍ

Klient, který je držitelem Karty „Calzedonia Lover“, sbírá body i za nákupy v prodejnách na níže uvedených Územích.
Výše uvedená místa, v nichž lez sbírat body, umožní sběr bodů k dosažení statusu a získávání cen poskytovaných za podmínek platných v České republice.
Věrnostní body budou připsány na Klientovu Kartu „Calzedonia Lover“ v souladu s následující tabulkou.
K nákupu pouze v Rusku, věrnostní body budou započítány po předložení věrnostní karty.

 • STÁT: AUSTRIA
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: BELGIUM
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER / ABONNÉ
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND / AMI
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: CZECH REPUBLIC
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 25 CZK = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: FRANCE
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: ABONNÉ
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: AMI
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: GERMANY
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: JAPAN
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 100 YEN = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: BRONZE
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: SILVER
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: GOLD
 • STÁT: HONG KONG
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 10 HKD = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: HUNGARY
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 300 HUF = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: ITALY
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: LUXEMBOURG
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER / ABONNÉ
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND / AMI
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: POLAND
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 4 PLN = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: PORTUGAL
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: SLOVAKIA
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: SPAIN
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: SWEDEN
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 10 SEK = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: SWITZERLAND
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 CHF = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER / ABONNÉ
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND / AMI
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: THE NETHERLANDS
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 EUR = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: UK
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 GBP = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: USA
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 1 USD = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN
 • STÁT: RUSSIA
 • HODNOTA BODU V MÍSTNÍ MĚNĚ : 100 RUB = 1 BOD
 • ÚROVEŇ Č. 1 – Název statusu: FOLLOWER
 • ÚROVEŇ Č. 2 – Název statusu: FRIEND
 • ÚROVEŇ Č. 3 – Název statusu: FAN

Klienti, kteří jsou držiteli Karty Calzedonia a nakupují v prodejnách na výše uvedených Územích, mohou výhradně v době nákupu využít další výhody, a to slev poskytovaných v dané Zemi klientům s daným statusem, o nichž budou informováni v místě daného Území.

9. Výhody

Zákazníci, kteří jsou držiteli Karty, mohou využívat mnoha slev, akcí, cen a speciálních iniciativ, které budou příslušným způsobem propagovány a podle potřeby komunikovány.
Zákazníci mohou těchto zvláštních výhod využívat pouze při předložení své Karty.

Poskytují se zejména následující slevy:

 • Doručení nákupů z e-obchodu zdarma pro všechny účastníky, kteří mají status;
 • Při vstupu do programu zákazník získává 20 bodů;
 • K narozeninám výhradně v období 7 dnů před a 7 dnů po narozeninách má Zákazník se statusem Follower nárok na dvojnásobný počet bodů za své nákupy;
 • K narozeninám výhradně v období 7 dnů před a 7 dnů po narozeninách má Zákazník se statusem Friend a Fan nárok na 20% slevu z jednoho nákupu;
 • Při získání 100 bodů má Zákazník se statusem Friend nárok na kupón na slevu 15% platný po dobu 60 dnů od data vystavení při útratě minimálně 1500 Kč (slevu nelze kombinovat s již zlevněnými produkty a   produkty v promo akci)
 • Při získání 100 bodů má Zákazník se statusem Friend nárok na kupón na slevu 20% platný po dobu 60 dnů od data vystavení při útratě minimálně 1500 Kč (slevu nelze kombinovat s již zlevněnými produkty a  **  produkty v promo akci)

10. Ukončení účasti v programu – Deaktivace karty – Různé

Calzedonia si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého uvážení změnit, pozastavit nebo ukončit věrnostní program „Calzedonia Lover“ a s ním spojené služby, s tím, že o ukončení programu bude v dostatečném předstihu Zákazníky řádně, veřejně informovat, zejména formou viditelně umístěného upozornění o ukončení programu zveřejněním v prodejnách Calzedonia a dále, jak je uvedeno níže.
Zákazníci budou o těchto změnách, pozastavení nebo přerušení informováni na webových stránkách www.calzedonia.com a/nebo v prodejnách, které se programu účastní.
Aniž by byla dotčena další práva daná zákonem, včetně práva na náhradu škody, je společnost CALPRA s.r.o. oprávněna zrušit právo Zákazníka používat Kartu a Kartu deaktivovat v případě, že je používána v rozporu s těmito Podmínkami nebo v případě jejího nezákonného užívání nebo užívání, které poškozuje dobré jméno společnosti „Calzedonia“ a její značky.
Dále si společnost CALPRA s.r.o. vyhrazuje právo formou oznámení deaktivovat Kartu a s ní související aktivaci / registraci, pokud Karta není používána nebo že Zákazník je neaktivní po dobu překračující 5 let. Zrušením a deaktivací Zákazník ztrácí možnost využívat výhod a služeb nabízených Věrnostním programem „Calzedonia Lover“. Společnost CALPRA s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé následky související s problémy ve Věrnostním programu „Calzedonia Lover“ vznikající z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti. Věrnostní program je nadstandardní služba Zákazníkům, ne níž není právní nárok, protože je Zákazníkovi umožněna nad rámec zákona v důsledku dobré vůle společnosti.
Společnost CALPRA s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv podvodné, neoprávněné nebo nezákonné užití Karty.

11. Ochrana údajů, Oznámení o ochraně osobních údajů

Skupina Calzedonia Group má zájem chránit vaše osobní údaje. Proto vás chceme seznámit s tím, jak vaše osobní údaje budeme používat, jakmile se zaregistrujete do Věrnostního programu „Calzedonia Lover“.

Které kategorie osobních údajů využíváme?

V souvislosti s vaší účastí ve věrnostním programu „Calzedonia Lover“ budeme používat vaše osobní údaje jen za účelem a v rozsahu níže uvedeném. Osobní údaje, které jste nám poskytli, budeme zpracovávat při registraci (neposkytnutí údajů označených hvězdičkou znamená, že nebude možné dokončit proces registrace z důvodu nemožnosti zajištění výhod spojených s věrnostním programem; v případě registrace prováděné na prodejním místě s podporou prodejce jsou povinnými údaji telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Neposkytnutí těchto údajů znamená, že nebude možné dokončit proces registrace z důvodu nemožnosti zajištění výhod spojených s věrnostním programem) a údaje související s nákupy prováděnými na prodejních místech Calzedonia. Tyto údaje zahrnují například cenu a typ zakoupeného výrobku. S vaším souhlasem můžeme využívat i další údaje, které nám svobodně poskytnete při registraci nebo údaje o způsobu, jakým s námi komunikujete (dále jen souhrnně „Údaje“), jejichž poskytnutí je na Vašem osobním rozhodnutí.

Konkrétně pak shromažďujeme:

 • nepovinné údaje uváděné v registračním formuláři anebo, v případě registrace v jednotlivých prodejnách jsou nepovinnými údaji jméno, příjmení, adresa s uvedením PSČ, státu a provincie;
 • údaje, které získáme zhodnocením vaší interakce s námi, a to e-mailem a newslettery, prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, které vytvoříme my nebo třetí strana (další informace můžete získat v příslušné politice ochrany osobních údajů);
 • údaje, které s námi sdílíte prostřednictvím sociálních sítí, k nimž jste přihlášeni.

Za jakým účelem zpracováváme vaše Údaje a z jakého právního důvodu?

S Vašimi Údaji nakládáme, včetně jejich využití v elektronické podobě:

a) pro správu vaší účasti ve Věrnostním programu „Calzedonia Lover“. Vaše údaje budou použity k tomu, abychom vám poskytli slevy a další výhody, které jsou vám k dispozici, a obecně pro veškeré související smluvní a administrativní povinnosti.
b) k poskytování personalizovaných služeb ve všech našich prodejnách, v nichž je Věrnostní program „Calzedonia Lover“ aktivní. Ať jste kdekoliv, všude vám mohou naši prodejci poskytnout pomoc a rady, včetně informací (např. velikost u Calzedonia, barva či vzor) o zboží, které jste zakoupili v posledních 12 měsících v kterékoliv prodejně Calzedonia nebo dokonce on-line. Vzhledem k tomu, že Calzedonia je globální značka, toto použití vašich Údajů nám na základě našeho oprávněného zájmu umožňuje zvyšovat kvalitu našich služeb v prodejnách a zajistit Zákazníkům, kteří se stali členy Věrnostního programu „Calzedonia Lover“, konzistentní služby ve všech našich prodejnách. Pokud o tuto pomoc nemáte zájem, stačí, když v době registrace nebo kdykoliv později požádáte, abychom vaše Údaje pro tyto účely nepoužívali. Údaje nebudou předávány do zahraničí ani třetím osobám. S Údaji bude nakládáno jen na území ČR a jen zaměstnanci společnosti Calpra, kteří jsou oprávněny k úkonům věrnostního programu v rámci poskytování jeho výhod a slev.

Údaje budou dále na základě Vašeho souhlasu užívány k následujícím účelům:
c) k zasílání (na kontaktní údaje, které nám poskytnete) newsletterů, informací o našich výrobcích a službách, nabídkách a akcích a za účelem provádění průzkumu trhu. S Údaji bude nakládáno za účelem zasílání e-mailů nebo textových zpráv (např. prostřednictvím SMS nebo aplikace WhatsApp), zasílání propagační materiálů na vaši poštovní adresu nebo za účelem Vašeho kontaktování telefonicky prostřednictvím operátora. Naše produkty se na trhu nabízejí pod následujícími značkami: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI a SIGNORVINO.

d) Ke zhodnocení vašich preferencí, toho, jakým způsobem s námi komunikujete a jaké je vaše nákupní chování. Zejména pak k tomu, abychom lépe poznali váš vkus a zájem o naše produkty a komunikaci, za účelem hodnocení – včetně prostřednictvím automatizovaných systémů – informací, které jste poskytli při registraci do Věrnostního programu „Calzedonia Lover“, nákupů uskutečněných v našich prodejnách Calzedonia v posledních 12 měsících, vašich zájmů v oblasti komunikace a o newslettery, které vám zasíláme, vašich návštěv na našich webových stránkách, užívání našich aplikací z vaší strany a váš zájem o naše sociální kanály (např. Facebook). Další informace o tom, jaké Údaje můžeme získávat, když si prohlížíte naše webové stránky nebo používáte naše aplikace, najdete v příslušné politice ochrany osobních údajů. Dále můžeme k vašemu profilu doplnit statistické údaje, které zákonným způsobem získáme z jiného zdroje: například o oblasti, v níž žijete (například demografické údaje, geo-referenční údaje apod.) nebo o elektronických nástrojích, které používáte při komunikaci s námi.
Cílem tohoto profilování je lepší personalizace našich služeb a toto profilování pro vás nemá žádné právní ani jiné závažné důsledky. Vaše přihlášení do Věrnostního programu „Calzedonia Lover“ není nijak podmíněno poskytnutím výše uvedených souhlasů.

Na jak dlouho ukládáme vaše Údaje?

Vaše údaje budou zpracovávány pouze po dobu nutnou ke správě vaší účasti ve Věrnostním programu „Calzedonia Lover“. Údaje o vašich nákupech a interakcích s námi nebudou v žádném případě zpracovávány po dobu delší než 12 měsíců od jejich získání. Pokud se rozhodnete z Věrnostního programu „Calzedonia Lover“ odejít, budou vaše údaje smazány v okamžiku odejmutí souhlasu s jejich nakládáním, tj. ukončením registrace v programu.
Po ukončení nakládání s Údaji bude s Údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Komu budeme sdělovat vaše Údaje

Pro účely správy Věrnostního programu „Calzedonia Lover“ a pro administrativní účely můžeme vaše Údaje sdělovat našim poskytovatelům služeb (např. služeb IT) a společnostem, které řídí prodejní místa Calzedonia Úplný seznam těchto společností bude poskytnut na základě písemné žádosti na následující kontakty.

Jak bude regulováno předávání vašich Údajů do zemí mimo EU?

Vaše Údaje mohou být předávány mimo území Evropské unie, a to i do zemí, v nichž může být úroveň ochrany osobních údajů nižší než úroveň zaručená evropskou legislativou.
V každém případě takového předání budou přijata příslušná opatření, aby byla zajištěna ochrana vašich Údajů, zejména pak standardní smluvní klauzule schválená Evropskou komisí v rozhodnutí č. 2010/87/ES.

Jaká práva máte ve vztahu ke svým Údajům?

Máte právo na přístup u Údajům, jejich opravu, vymazání, omezení jejich užívání nebo vznesení námitky proti jejich využívání z naší strany a rovněž právo požadovat přenos Údajů.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda jsou údaje o něm zpracovávány, či nikoliv, a pokud zpracovávány jsou, má právo na přístup k těmto osobním údajům a na následující informace:
(a) o účelu zpracování;
(b) o příslušné kategorii osobních údajů;
(c) o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje sděleny nebo jimž sděleny budou, zejména pak o příjemcích ve třetích zemích nebo příjemcích, kteří jsou mezinárodními organizacemi, s potvrzením o tom, zda jsou údaje dostatečně zabezpečeny;
(d) je-li to možné, o předpokládané době, po kterou budou osobní údaje uloženy a/nebo, pokud to možné není, o kritériích použitých ke stanovení této doby;
(e) o existenci práva požádat správce o opravu nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování údajů o subjektu údajů, a o možnosti podat námitku proti zpracování údajů;
(f) právo podat stížnost k Dozorovému úřadu;
(g) pokud osobní údaje nebyla získány od subjektu údajů, všechny dostupné údaje o jejich zdroji;
(h) o existenci automatického rozhodování, včetně profilování, které pro něj má právní důsledky nebo podobně významné důsledky a, alespoň v těchto případech, smysluplné informace o důvodu, významu a předpokládaných důsledcích tohoto zpracování pro subjekt údajů.

Právo na opravu

Máte právo, aby byla neprodleně provedena oprava nepřesných údajů o vás.Právo na výmaz

Máte právo, aby byl neprodleně proveden výmaz vašich osobních údajů, existuje-li některý z níže uvedených důvodů:

(a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(b) odvolal jste souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
(c) vznesl jste námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
(d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
(e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby bylo omezeno zpracovávání, v kterémkoliv z následujících případů:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
(b) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody správce nepřevažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě oprávněného zájmu správce údajů, včetně profilování. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které máme ve svém držení, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

(a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
(b) zpracování se provádí automatizovaně.

Na vaši žádost a je-li to technicky proveditelné, můžete dosáhnout přímého předání osobních údajů druhému správci. Více informací o právech Zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů

Má-li subjekt údajů za to, že zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s ustanoveními Nařízení EU č. 2016/679, má právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů s cílem ochránit svá práva.

Jak můžete změnit své preference nebo odvolat svůj souhlas?

Svůj souhlas pro účely uvedené v písm. (c) a (d) můžete kdykoliv zkontrolovat, pozměnit či odvolat (mimo jiné prohlášením, že se nepřejete dostávat obchodní informace e-mailem a/nebo textovými zprávami) a/nebo můžete požádat, aby vaše Údaje nebyly využívány pro účely uvedené v písm. (b).

U registrace proveden na našich webových stránkách můžete své preference měnit:

 • použitím registračního účtu v sekci Preference ochrany soukromí;
 • kontaktováním našich Služeb zákazníkům;
 • kontaktováním Správce Údajů nebo Inspektora ochrany údajů

U registrace provedené na kterémkoliv prodejním místě:

 • vytvořením účtu a využitím stejných údajů, jaké byly poskytnuty při registraci;
 • kontaktováním našich Služeb zákazníkům;
 • kontaktováním Správce Údajů nebo Inspektora ochrany údajů

Kdo je správcem údajů?

Pro účely uvedené pod písm. (a) je správcem údajů společnost CALPRA s.r.o. Pro účely uvedené pod písm. (c) a (d) je správcem údajů společnost Calzedonia S.p.A. Pro účely uvedené pod písm. (b) jsou společnými správci údajů společnosti Calzedonia S.p.A. a CALPRA s.r.o.

Jak kontaktovat společnosti Calzedonia S.p.A. a CALPRA s.r.o. a Inspektora ochrany údajů, pokud chcete využít svých práv?

Svých práv můžete využít tak, že napíšete správci údajů a/nebo Inspektorovi ochrany údajů na některou z níže uvedených adres:

Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com
Sídlo: Malcesine, Via Portici Umberto Primo 5/3, provozní kancelář Via Monte Baldo n. 20 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Itálie

CALPRA s.r.o.

Štěpán Pitra
E-mail: privacy@calzedonia.com
Sídlo: Sokolovská 651/136a, Praha 186 00

Inspektor ochrany údajů společnosti Calzedonia S.p.A.:

E-mail: dpo@calzedonia.com

Jak budete informováni o změnách v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se může měnit a může být aktualizováno v důsledku změn způsobu, jakým zpracováváme vaše Údaje a další informace, které nám poskytujete na základě těchto Pravidel. Veškeré změny v každém případě zajistí plnou ochranu vašich práv. Bude-li provedena změna, která může omezit záruky na ochranu vašich Údajů nebo vašich práv oproti stávající verzi, budete před zahájením zpracování vašich Údajů novým způsobem neprodleně informováni prostřednictvím uvedených kontaktních údajů a bude vám zaručeno právo zrušit svou účast na Věrnostním programu „Calzedonia Lover“ nebo pozměnit svůj souhlas a preference.

V každém případě vás žádáme, abyste byli obeznámeni s aktuální verzí Politiky ochrany osobních údajů, která je zveřejněna na Webových stránkách.

12. Kontaktní údaje

Veškeré další informace související s věrnostním programem „Calzedonia Lover“ mohou Zákazníci získat na webových stránkách www.calzedonia.com nebo v kterékoliv prodejně „Calzedonia“, která se programu účastní a na bezplatném telefonním čísle zákaznického servisu 800 142 887.

Potvrzuji, že jsem si přečetl výše uvedené Podmínky užívání, rozumím jejich obsahu a jako celek je přijímám.

Poslední aktualizace: 21/04/2022

Navštivte e-shop ve vaší zemi