INGRESS

CALZEDONIA SVERIGE AB, ett bolag under ledning och samordning av Calzedonia Holding SpA, med säte i Stockholm (SE), 111 60 Drottninggatan 83 BV och huvudkontor i Stockholm (SE), 111 60 Drottninggatan 83 BV, organisationsnummer 556936–8995, erbjuder rabatter, förmåner och tjänster i ”Calzedonia”-butiker (både via direktägda butiker och franchisetagare som deltar i kampanjen) och på webbplatsen www.calzedonia.com till kunder som önskar nyttja dessa förmåner.
För att kunna nyttja dessa förmåner behöver du vara innehavare av Calzedonias lojalitetskort: följande villkor (hädanefter kallade ”villkoren”) reglerar utfärdandet och användningen av Calzedonias lojalitetskort (nedan kallat ”kortet”), som ”kundkortsinnehavaren” bör läsa igenom noggrant.
Aktivering av kortet, i enlighet med punkt 6 nedan, innebär att kunden accepterar dessa villkor. Calzedonia Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra hela eller delar av dessa villkor. Ändringarna träder i kraft tio (10) dagar efter publiceringen på www.calzedonia.com.
Om ”kundkortsinnehavaren” av någon anledning inte skulle acceptera dessa ändringar, har denne rätt att avbryta sin registrering, vilket denne i vilket fall som helst ska ha rätt att göra när som helst enligt nedan. Användning av kortet, efter det att ändringarna implementerats, ska dock innebära ett godkännande, underförstått, av de ändringar som tillämpats.
Calzedonia Sverige AB förbehåller sig även rätten att avbryta medlemskap i lojalitetsprogrammet, tillfälligt eller permanent, när som helst, utan att kunden har någon rätt att överklaga (med förbehåll för eventuella rättigheter som kundinnehavarna innehar redan vid den tidpunkten), genom att meddela detta på webbplatsen www.calzedonia.com och/eller i butiker som deltar i programmet.
Kunden kan alltid vända sig till www.calzedonia.com beträffande dessa villkor.

1. Promotor

CALZEDONIA SVERIGE AB, ett bolag under ledning och samordning av Calzedonia Holding SpA, med säte i Stockholm (SE), 111 60 Drottninggatan 83 BV, organisationsnummer 556936–8995.

2. KANALER FÖR DELTAGANDE

Samtliga Calzedoniabutiker, vare sig dessa sköts direkt av Calzedonia Sverige AB (så kallade ”direktägda butiker”) eller drivs som franchiseföretag och därför sköts av andra verksamheter (så kallade ”franchisebutiker”), som deltar i programmet genom reklammaterial och/eller annan kommunikation. Listan över butiker som deltar i programmet finns på e-handelswebbplatsen www.calzedonia.com.

3. Land

Sverige.

4. TYP/NAMN/SYFTET MED CALZEDONIA LOVER LOJALITETSPROGRAM/VARAKTIGHET

Detta lojalitetsprogram är ett program som innebär att man samlar poäng på ett kort som heter ”Calzedonia Lover”. Kortinnehavaren får exklusiva förmåner som ett resultat av de köp som gjorts av innehavaren. Syftet med programmet är att uppmuntra kundlojalitet genom ett lojalitetsprogram som erbjuder fördelar för kunder som innehar ett Calzedonia Lover-kort. Med förbehåll för villkoren som anges i ingressen ovan, under punkt 7 (”Hur det fungerar”) och punkt 10 (”Avsluta medlemskap – Avaktivera kort – Övrigt”), har Calzedonia Lover-kortet inget utgångsdatum.

5. VEM ÄR KORTET AVSETT FÖR?

Kunder som fyllt arton år och innehar kortet i enlighet med nedanstående villkor avseende systemregistrering samt drift.

6. HUR MAN REGISTRERAR SIG

Kortet med ”följarstatus” kan utfärdas till kunden i digital form genom att uppsöka webbplatsen www.calzedonia.com eller kontakta kundtjänst på nummer 0458613610 (detta är ett betalnummer. Kostnaden för samtalet motsvarar ett nationellt samtal och kostnaden beror på teleoperatören).
Medlemskap i lojalitetsprogrammet ”Calzedonia Lover” kan endast registreras på ett specifikt kundkonto som möjliggör för kunden att logga in på en personlig sida på varumärkets webbplats.
Registreringssystemet förhindrar att minderåriga kunder registrerar sig till lojalitetsprogrammet.
Aktivering/registrering sker i enlighet med gällande integritetspolicy. Calzedonia Lover-kortet är personligt och kan inte överlåtas. Kunden har inte tillåtelse att aktivera andra kort medan ett kort fortfarande är giltigt.
Kortet Calzedonia Lover är enbart avsett för privat bruk.
Kunden kan när som helst avbryta prenumerationen av lojalitetsprogrammet genom att kontakta kundtjänst på telefon 0458613610 (numret är ett betalnummer. Kostnaden för samtalet motsvarar ett nationellt samtal och kostnaden beror på teleoperatören), eller genom att besöka webbplatsen.

7. HUR DET FUNGERAR

Kortet ger kunden möjlighet att uppnå en viss STATUS på tre olika sätt genom att samla poäng på köp. Beroende på vilken status kunden har kommer denne att erhålla utökade förmåner. 

Följarstatus:

Denna status förvärvas omedelbart genom aktivering/registrering av det kortet första gången.

 • När en kund med följarstatus uppnår 100 poäng, går kunden vidare till nästa nivå, vänstatus, där de omedelbart kommer att tillgodoräknas eventuella poäng som överstiger de som utnyttjats för att uppnå en ny status. 
 • Om en kund med följarstatus inte uppnår 100 poäng inom 365 dagar från datumet för erhållandet av aktuell status, ligger kunden kvar på följarstatusnivån och poängsaldot nollställs. 
 • Om en kund med följarstatus uppnår 500 poäng innan kunden uppnår nästa nivå, vänstatusen, går dessa poäng direkt till nivån fanstatus, där poängen omedelbart kommer att tillgodoräknas eventuella poäng som överstiger de som utnyttjats för att uppnå en ny status. 

Vänstatus:

 • Kunden uppnår vänstatus så snart 100 poäng har erhållits. Eventuella poäng som överstiger de som utnyttjas för att uppnå denna status kommer omedelbart att tillgodoräknas den nya statusen. 
 • Så snart 500 poäng har erhållits, går vänstatus-kunden över till nivån fanstatus där kunden omedelbart kommer att tillgodoräknas eventuella poäng som överstiger dem som utnyttjades för att uppnå denna nya status. 
 • Ett år efter att kunden har uppnått nivån vänstatus, och därefter årligen kommer kunden: 
  • - att bibehålla nivån vänstatus i ytterligare ett år om denne har intjänat mellan 100 och 199 poäng och poäng som överstiger de som utnyttjas för att bibehålla tidigare nämnda status kommer också att bibehållas. 
  • - att återgå till följarstatusnivån om kunden har intjänat mindre än 100 poäng och poängsaldot nollställts. 

Fanstatus:

 • Kunden uppnår fanstatus så snart 500 poäng har erhållits från tidigare vänstatus. Eventuella poäng som överstiger dem som utnyttjas för att uppnå nästa status kommer omedelbart att tillgodoräknas denna nya status.
 • Ett år efter att ha uppnått nivån fanstatus och därefter kommer kunden årligen: 
  • att bibehålla nivån fanstatus i ytterligare ett år om kunden har intjänat minst 500 poäng och samtliga poäng som överstiger de som utnyttjas för att bibehålla tidigare nämnda status kommer också att bibehållas 
  • att återgå till vänstatusnivån om kunden har intjänat mindre än 500 poäng och poängsaldot återställts. 

Varje statusändring, såväl som all kommunikation om medlemskap i lojalitetsprogrammet, som är absolut nödvändig för att tillhandahålla de tjänster som är kopplade därtill (exempelvis bekräftelse av prenumeration/avbokning, statusändringar, speciella rabatterbjudanden eller exklusiva gåvor) är väsentliga för att driva programmet i sig. Genom att acceptera dessa villkor samtycker följaktligen kunden till att motta ovannämnda meddelanden, vilka kommer att skickas till de adresser som angetts i programregistreringsformuläret. En vägran att motta nämnda meddelanden gör att CALZEDONIA Finanziaria S.A. Belgienkontoret inte kan implementera programmet och då inte heller tillhandahålla de tjänster som är kopplade till det. Varje uttrycklig motvilja till samarbete inom ramen för programmet kommer att leda till att medlemskapet automatiskt avbryts. 

8. ATT ERHÅLLA POÄNG

Lojalitetspoäng laddas automatiskt upp på aktiverade kort i någon av Calzedonias butiker som deltar i kampanjen eller via e-handelssidan www.calzedonia.com. En poäng ges varje gång 10 kronor betalas, avrundat nedåt (till exempel 19 kr = 1 poäng).
För att erhålla de poäng som härrör från kortköp av e-handelsköp behöver kunden ha registrerat sitt kortnummer på e-handelskontot. Inmatning av kortnumret ska endast göras en gång och för efterföljande köp kommer systemet automatiskt att komma ihåg det.
För att vara berättigad till poäng behöver kunden legitimera sig innan kvittot utfärdas genom att uppvisa sitt kort eller genom att uppge sitt efternamn och förnamn eller den e-postadress/det telefonnummer som användes vid kortaktivering. Vid onlineköp behöver kunden få åtkomst till webbplatsen genom att ange sina uppgifter. Om kortinnehavaren inte kan uppvisa legitimation på det sätt som anges ovan kommer poäng inte att erhållas och det kommer heller inte att vara möjligt att få dem tillgodoräknade i efterhand.
Kunder kan kontrollera sitt poängsaldo när som helst genom att begära det i alla Calzedonias butiker som deltar i programmet eller genom att gå till webbplatsen www.calzedonia.com. Poäng kommer att tillgodoräknas och registreras dagligen av systemet. Vid tekniska problem får de tillgodoräknas inom en tidsperiod om högst 15 dagar. Returnerade varor kommer att leda till att poäng debiteras enligt samma kriterier som använts för att tillgodoräkna poäng. Utfärdandet av ett "Calzedonia-presentkort" kommer att leda till tillgodoräkning av motsvarande antal poäng. Efterföljande köp som helt eller delvis betalats med ett presentkort kommer därför inte att innebära några intjänade poäng för den del av köpet som betalats med presentkortet.
Kampanjer som involverar dubbla eller tredubbla poäng kan genomföras och dessa kommer att redovisas i enlighet med detta. Kortet är inte ett betalkort. De tillgodoräknade poängen kan inte överföras eller omvandlas till kontanter eller varor.

8.A ATT ERHÅLLA POÄNG OCH FÖRMÅNER INTERNATIONELLT

Kunder som innehar Calzedonia Lover-kortet kommer att kunna erhålla poäng även vid köp på försäljningsställen i de länder som anges nedan.
Ovannämnda samlarpoäng kommer att tilläggas poängtillgodoräkningen för att uppnå status och möjlighet att använda priserna som tillhandahålls under dessa villkor i Sverige.
Lojalitetspoängen kommer att tillgodoräknas kundens Calzedonia Lover-kort enligt tabellen nedan.
I Ryssland tillgodoräknas lojalitetspoängen endast vid köp om lojalitetskortet uppvisas i förväg.

 • LAND: ÖSTERRIKE
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: BELGIUM
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER / ABONNÉ (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND / AMI (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: CZECH REPUBLIC
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 25 CZK = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: FRANCE
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: ABONNÉ(följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: AMI(vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: GERMANY
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: JAPAN
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 100 YEN = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: BRONZE
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: SILVER
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: GOLD
 • LAND: HONG KONG
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 10 HKD = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: HUNGARY
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 300 HUF = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: ITALY
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: LUXEMBOURG
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare) / ABONNÉ
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän) / AMI
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: POLAND
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 4 PLN = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: PORTUGAL
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: SLOVAKIA
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: SPAIN
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: SWEDEN
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 10 SEK = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: SWITZERLAND
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 CHF = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare) / ABONNÉ
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän) / AMI
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: THE NETHERLANDS
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 EUR = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: UK
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 GBP = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: USA
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 1 USD = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)
 • LAND: RUSSIA
 • POÄNGVÄRDE I LOKAL VALUTA: 100 RUB = 1 POÄNG
 • NIVÅ 1 – Statusnamn: FOLLOWER (följare)
 • NIVÅ 2 - Statusnamn: FRIEND (vän)
 • NIVÅ 3 - Statusnamn: FAN (fan)

Kunder som innehar Calzedonia Lover-kortet och som genomför inköp på försäljningsställen i de ovan angivna länderna kommer att kunna tillgodogöra sig dessa exklusivt vid köptillfället och som en ytterligare förmån, utnyttja rabatterna i respektive land som sedan läggs till kundens poängstatus.

9. FÖRESKRIVNA FÖRMÅNER

Kunder med Calzedonias lojalitetskort får möjlighet att utnyttja flertalet rabatter, kampanjaktiviteter, priser och speciellt utvalda erbjudanden. Dessa kommer kontinuerligt att annonseras och kommuniceras på ett för ändamålet passande sätt. 
Kunden har möjlighet att utnyttja värdefulla förmåner endast mot uppvisande av kortet.   
För närvarande gäller följande rabatter: 

 • Fri frakt och retur på e-handelsköp, för medlemmar med samtliga statusar 
 • Kunden erhåller 20 gratispoäng vid registrering 
 • På kundens födelsedag och uteslutande under perioden 7 dagar före och 7 dagar efter födelsedagen kommer medlemmar med följarstatus ha rätt till dubbla poäng på genomförda köp 
 • På kundens födelsedag och endast under perioden sju dagar före och sju dagar efter födelsedagen, kommer medlemmar med vänstatus eller fanstatus att ha rätt till 20 procent rabatt på enstaka köp 
 • För medlemmar med vänstatus: en rabattkupong på 15 procent per 100 ackumulerade poäng kommer att utfärdas, giltig i 60 dagar från dess utfärdande, vid minimumköp på 599 kr (exklusive varor som redan är föremål för rabatter) 
 • För medlemmar med fanstatus: en rabattkupong på 20 procent per 100 ackumulerade poäng kommer att utfärdas, giltig i 60 dagar från dess utfärdande, vid minimumköp på 599 kr (exklusive varor som redan är föremål för rabatter).   

10. Avsluta medlemskap – Avaktivera kort – Övrigt

Calzedonia förbehåller sig rätten att på eget initiativ ändra, pausa eller avsluta lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover med tillhörande tjänster när som helst som det anses nödvändigt.
Kunden ska informeras om dessa ändringar, avbrott eller avstängningar på webbplatsen www.calzedonia.com eller i de butiker som deltar i programmet. Utan förbehåll för annan rättighet som fastställts i lag, inklusive rätten till skadestånd, har Calzedonia Sverige AB rätt att återkalla kundens rätt att använda kortet och avaktivera det i händelse av att kortet använts i strid med givna villkor eller i händelse av olaglig användning eller användning som är skadlig för Calzedonia och företagets varumärke.
Calzedonia Sverige AB förbehåller sig vidare, med reservation för uppsägning, rätten att avaktivera kortet med tillhörande aktivering/registrering om kortet inte används, eller om kunden förblir inaktiv under en period som överstiger 5 år. Återkallelse och avaktivering kommer att leda till att kunden inte längre kan utnyttja de fördelar och tjänster som erbjuds inom lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover.
Calzedonia Sverige AB ansvarar inte för några direkta eller indirekta konsekvenser relaterade till eventuella problem som uppstår gällande lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover av skäl som ligger utanför dess kontroll. Calzedonia Sverige AB ansvarar inte för bedräglig, olämplig eller felaktig användning av kortet.

11. Personuppgiftsskydd, sekretessinformation

Företagen inom Calzedoniakoncernen följer regelverken gällande sekretess och skydd av personuppgifter. Vi vill härmed informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter efter registreringen till lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover.

Vilka kategorier av personuppgifter kommer vi att använda?

Vi behöver särskilt behandla de personuppgifter som lämnats till oss vid tidpunkten för registreringen. Att inte uppge dessa uppgifter som markerats med en asterisk innebär att registreringsprocessen inte kan slutföras, när en registrering har gjorts på ett försäljningsställe med stöd av försäljare och där telefonnummer eller e-postadress är obligatoriska uppgifter. Underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter innebär en oförmåga att slutföra registreringsprocessen) och uppgifterna om inköp gjorda på Calzedonias försäljningsställen. Dessa uppgifter inkluderar till exempel pris och typ av köpta produkter. Med ditt samtycke kan vi även använda annan information som du fritt tillhandahåller vid registreringstillfället eller information om det sätt på vilket du interagerar med oss (hädanefter kallat ”uppgifterna”).

Mer specifikt kan vi samla in:

 • valfri information som efterfrågas via registreringsformuläret eller, i händelse av registrering utförd på försäljningsstället, namn, efternamn, adress, postnummer och land som är frivillig information
 • den information som vi har möjlighet att ta i anspråk genom att undersöka din interaktion med oss, via e-post och nyhetsbrev, via våra webbplatser och via appar som kan utvecklas av oss eller av tredje part (för mer information, se relevant sekretesspolicy)
 • information som du har möjlighet att dela via de sociala nätverk som du prenumererar på.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter och på vilka rättsliga grunder?

Vi kan komma att använda dina uppgifter, inklusive digitalt:
a) för hanteringen av ditt deltagande i lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover. Dina uppgifter kommer att användas för att ge dig rabatter och andra förmåner, som kan göras tillgängliga för dig och, mer allmänt, för alla relaterade kontraktuella och administrativa förpliktelser.

b) för att erbjuda personlig service på alla våra försäljningsställen där lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover är aktivt. Var du än befinner dig kan du få hjälp och råd från våra försäljare, med information (till exempel Calzedonias storlek, färg eller mönster) om inköp som genomförts under de senaste 12 månaderna på valfritt försäljningsställe hos Calzedonia eller även online. Under förutsättning att Calzedonia är ett globalt varumärke, tillåter sådan användning av dina uppgifter, baserat på vårt berättigade intresse, oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster på respektive försäljningsställe och att säkerställa konsekvent service till våra kunder som har anslutit sig till lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover i samtliga av våra butiker. Om du ändå inte önskar denna hjälp, räcker det med att du vid registreringstillfället eller till och med vid ett senare tillfälle ber att dina uppgifter inte används för detta ändamål

Med ditt samtycke kan vi också använda dina uppgifter för följande ändamål:
c) utskick, genom de kontaktuppgifter som tillhandahålls oss, av nyhetsbrev, information om produkter och tjänster som tillhandahålls av oss, erbjudanden och kampanjer samt genomförande av marknadsundersökningar. Vi har till exempel möjlighet att skicka e-post eller textmeddelanden till dig (till exempel sms eller via WhatsApp), skicka reklammaterial till dig på din postadress eller kontakta dig per telefon via en operatör. Våra produkter marknadsförs under följande varumärken:
CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI och SIGNORVINO.

d) granskning av dina preferenser, hur du interagerar med oss och ditt köpbeteende. Det gör framförallt, för att bättre förstå din smak och ditt intresse för våra produkter och för kommunikation, då vi kan undersöka – även genom att använda automatiserade system – den information som tillhandahålls vid tidpunkten för din registrering till lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover, granska inköp gjorda på våra försäljningsställen i Calzedonia under de senaste 12 månaderna, se ditt intresse för information i nyhetsbrev som vi skickar till dig, se besök på våra webbplatser, registrera användning av våra appar och intresset för våra sociala kanaler (t.ex. Facebook). För ytterligare information om de uppgifter vi har möjlighet att ta i anspråk genom våra webbplatser och/eller genom att använda våra appar, kan du läsa relevanta sekretesspolicyer. Slutligen kan vi komma att tillhandahålla statistisk information på din profil som vi lagligen kan ta i anspråk från andra källor: till exempel vad gäller ditt bostadsområde (som demografisk information, georeferensdata, et cetera) eller till de elektroniska verktyg du använder för att interagera med oss. Emellertid syftar denna profileringsaktivitet enkom till att bättre anpassa våra tjänster och har ingen juridisk eller annan betydande effekt för din egen del. Ditt medlemskap i lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover är inte på något sätt villkorat av tillhandahållande av samtycken till ovanstående.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer inte att behandlas längre än den tid som krävs för att hantera ditt medlemskap i lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover. I varje fall kommer inte information om dina köp och dina interaktioner med oss att behandlas längre än 12 månader från insamlingsdatumet. Om du bestämmer dig för att lämna lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover kommer dina uppgifter att raderas inom de följande 3 månaderna.

Till vem kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter?

I syfte att hantera lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover och för administrativa ändamål kan vi komma att vidarebefordra dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer (till exempel IT-tjänster) och till de företag som hanterar Calzedonias försäljningsställen, som återfinns i de olika länderna där lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover är aktivt, vilka kommer att agera som personuppgiftsbiträde och till tredje part där det finns en laglig skyldighet att göra det. En fullständig lista över sådana företag kommer att göras tillgänglig genom att du skickar en skriftlig begäran till följande kontakter.

Hur kommer överföringen av dina uppgifter till länder utanför EU att regleras?

Dina uppgifter kan överföras utanför EU:s territorium, även till länder där skyddsnivån för personuppgifter kan vara lägre än den som garanteras av europeisk lagstiftning. Sådan överföring ska likväl vara föremål för adekvata skyddsåtgärder gällande skyddet av dina uppgifter och i synnerhet de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen genom beslut 2010/87/EG.

Vilka rättigheter har du gällande dina uppgifter?

Du har rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning av och invändning emot vår användning av uppgifterna, såväl som rätten att begära överföring av vissa uppgifter.

Den registrerades rättigheter

Rätt till åtkomst
Den registrerade har rätt att få bekräftelse från den personuppgiftsansvarige på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte, och om så är fallet få tillgång till personuppgifterna och följande information:
a) Syftet med behandlingen
b) De berörda kategorierna av personuppgifter
c) Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare från tredje parts länder eller internationella organisationer, med garantier om huruvida adekvata skyddsåtgärder finns på plats
d) Om möjligt, tidpunkten under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om så inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period
e) Förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling genomförd av personuppgiftsansvarige som rör den registrerade eller invändning mot sådan behandling
f) Rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet
g) Om personuppgifterna inte har inhämtats från den registrerade, all tillgänglig information om källan till dessa
h) Förekomsten av en automatiserad beslutsprocess, inklusive profilering, vilken ger rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne och, i åtminstone i dessa fall, meningsfull information om motiveringen, betydelsen och de visualiserade konsekvenserna av en sådan behandling för den registrerade.

Rätt till radering

Du har rätt till radering, utan onödigt dröjsmål, av dina personuppgifter vid något av följande skäl:

a) personuppgifter är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades
b) du har återkallat ditt samtycke till behandlingen och det finns inga andra rättsliga skäl för behandlingen
c) du har invänt mot behandlingen och det finns inga tvingande legitima skäl för att göra det
d) personuppgifterna har behandlats olagligt
e) personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter
Du har rätt till begränsning av behandlingen av personuppgifter när något av följande gäller:
a) bestridande av riktigheten hos personuppgifter under den period som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna verifiera riktigheten av sådana personuppgifter
b) behandlingen av personuppgifter är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av dessa
c) utöva eller driva en rättsprocess i domstol även om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingen, men de är nödvändiga för ett fastställande
d) du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifiering av eventuell förekomst av rättsliga skäl.

Rätt att invända
Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne som grundar sig på den personuppgiftsansvariges rättmätiga intresse, inklusive profilering. Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att i ett strukturerat format, vanligtvis använt och inläst av automatisk enhet, få de personuppgifter som rör dig som återfinns i vår ägo och du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvarige som du lämna dem till om:
a) behandlingen är baserad på samtycke eller på ett avtal och
b) om behandlingen utförs på ett automatiserat sätt.

Rätt att överklaga till behörig dataskyddsmyndighet
Du kan när som helst kontrollera, ändra eller återkalla ditt samtycke i förhållande till de syften som anges under punkterna c, e och d (inklusive genom att förklara att du inte önskar få kommersiell information via e-post och/eller textmeddelanden) och/eller begära att dina uppgifter inte används för ändamålen enligt punkt b.

Hur kan du ändra dina preferenser eller återkalla ditt samtycke?

Du kan när som helst kontrollera, ändra eller återkalla ditt samtycke avseende de syften som anges under punkterna c, e och d (inklusive genom att förklara att du inte vill ta emot kommersiell information via e-post och/eller textmeddelanden) och/eller begär att dina uppgifter inte används för ändamålen i punkt b.\br|Beträffande registreringen som utförts via webbplatsen kan du ändra dina inställningar:

 • genom att använda ditt registreringskonto, under avsnittet sekretessinställningar
 • genom att kontakta kundtjänst
 • genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet.

Gällande registreringen som genomförs på respektive försäljningsställe:

 • genom att skapa ett konto och använda samma uppgifter som tillhandahållits vid registreringen
 • genom att kontakta kundtjänst
 • genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet.

Vilka är de personuppgiftsansvariga?

Den personuppgiftsansvarige för syftena i punkt a är CALZEDONIA SVERIGE AB. Den personuppgiftsansvarige för syftena i punkt c och d är Calzedonia S.p.A. För syftena i punkt b kommer Calzedonia S.p.A. och CALZEDONIA SVERIGE AB att fungera som gemensamma personuppgiftsansvariga.

Hur kontaktar du Calzedonia S.p.A., CALZEDONIA SVERIGE AB och dataskyddsombudet för att få möjlighet att utöva dina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter genom att skriva till de personuppgiftsansvariga och/eller dataskyddsombudet på adressen nedan:

Calzedonia S.p.A.
E-post: privacy@calzedonia.com
Säte: Via Monte Baldo n. 20, Dossobuono di Villafranca (VR), Italien

CALZEDONIA SVERIGE AB
E-post: privacy@calzedonia.com
Säte: Stockholm (SE), 111 60 Drottninggatan 83 BV och huvudkontor i Stockholm (SE), 111 60 Drottninggatan 83 BV

Dataskyddsombudet för Calzedonia S.p.A.:
E-post: dpo@calzedonia.com

Hur kommer du att informeras om eventuella ändringar i sekretessinformationen?

Detta sekretessmeddelande kan komma att bli föremål för ändringar och uppdateringar efter ändringar som rör hur vi behandlar dina personuppgifter eller annan information som lämnas till dig nedan. Eventuella ändringar säkerställer, i samtliga fall, fullt skydd av dina rättigheter. Om vissa ändringar skulle komma att genomföras som skulle kunna begränsa garantierna för skyddet av dina uppgifter eller dina rättigheter med avseende på den aktuella versionen, innan behandlingen av dina uppgifter påbörjas på det nya sättet, kommer du omedelbart att informeras via de angivna kontakterna och du kommer att garanteras rätten att avbryta lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover eller, oavsett vilket, ändra dina medgivanden och preferenser.

I samtliga fall, inbjuder vi dig att kontinuerligt granska den uppdaterade sekretesspolicyn som publiceras på webbplatsen.

12. Kontaktuppgifter

För ytterligare information angående lojalitetsprogrammet Calzedonia Lover kan kunden uppsöka webbplatsen www.calzedonia.com eller kontakta kundtjänst på telefonnummer 0200883035 alternativt en uppsöka en Calzedoniabutik som deltar i programmet.

Jag bekräftar härmed att jag har läst ovanstående användarvillkor, förstår innehållet i dessa och accepterar villkoren i sin helhet.

Senast uppdaterad: 21/04/2022

Besök webbutiken för ditt land: