CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 44614004, ponúka zľavy, výhody a služby v kamenných predajniach „Calzedonia“ (priame kamenné predajne a franšízy, ktoré sa zúčastňujú programu) a na internetovej stránke www.calzedonia.com zákazníkom, ktorí by z nich chceli mať úžitok. Aby ste mohli využívať tieto výhody, musíte byť držiteľom vernostnej karty Calzedonia: vydanie a používanie vernostnej karty Calzedonia (ďalej len „karta“) upravujú nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky“), ktoré si „držiteľ zákazníckej karty“ musí pozorne prečítať.
Aktiváciou karty v súlade s bodom 6 nižšie zákazník prijíma tieto podmienky. Calzedonia Slovak s.r.o. si vyhradzuje právo čas od času zmeniť alebo doplniť všetky alebo tieto podmienky a takého zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť 10 (desať) dní po ich uverejnení na webovej stránke www.calzedonia.com. Ak „držiteľ zákazníckej karty“ neakceptuje tieto zmeny a doplnenia, je oprávnený zrušiť svoju registráciu, na čo má v každom prípade právo kedykoľvek tak, ako je uvedené nižšie.
Avšak používanie karty po nadobudnutí účinnosti zmien predstavuje implicitne prijatie uplatnených zmien.
Calzedonia Slovak s.r.o. si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť tento vernostný program, dočasne alebo natrvalo, bez toho, aby mal zákazník akékoľvek právo sťažovať sa (s výhradou dodržiavania akýchkoľvek práv, ktoré už zákazník-držiteľ mal v tom čase), a to oznámením na webovej stránke www.calzedonia.com príp. v kamenných predajniach zúčastňujúcich sa programu.
Tieto podmienky je možné kedykoľvek si prečítať na stránke www.calzedonia.com.

1. Podporovateľ

CALZEDONIA SLOVAK S.R.O. so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 44614004.

2. Účastníci

Všetky kamenné predajne „Calzedonia“, či už sú riadené priamo holandskou pobočkou Calzedonia Finanziaria (tzv. „priame predajne“) alebo sú franšízy, a preto spravované inými podnikmi (tzv. „franchisingové obchody“), ktoré sa zúčastňujú v programe zobrazením súvisiacich reklamných materiálov a informácií. Zoznam kamenných predajní zúčastňujúcich sa programu je uvedený na webovej stránke www.calzedonia.com.

3. Trh

Národné územie Slovenskej republiky.

4.. Typ / názov / cieľ vernostného programu / trvanie

Tento vernostný program je systém, ktorá zahŕňa získavanie bodov na kartu s názvom „Calzedonia Lover“ a ponúka exkluzívne výhody držiteľom tejto karty. Cieľom programu je povzbudiť vernosť zákazníka prostredníctvom systému ponúkajúci výhody zákazníkom, ktorí sú držiteľmi karty.
S výhradou ustanovení uvedených v preambule vyššie, v bode 7 („Ako to funguje“) a bode 10 („Ukončenie programu - Deaktivovanie karty - Rôzne informácie“), karta nemá dátum skončenia platnosti.

5.Pre koho je karta určená?

Zákazníci, ktorí majú najmenej osemnásť rokov a sú držiteľmi karty v súlade s nižšie uvedenými podmienkami týkajúcimi sa registrácie a prevádzky systému.

6. Ako sa zaregistrovať

Na získanie úrovne „Follower“ je vydaná „prázdna“ fyzická karta zákazníkovi priamo v kamennej predajni alebo „virtuálna“ karta na adrese www.calzedonia.com.
Zákazníci si musia kartu „aktivovať“ registráciou vo vernostnom programe „Calzedonia Lover“ na webovej stránke www.calzedonia.com, alebo tak môžu urobiť v kamenných predajniach Calzedonia za pomoci personálu. Pri registrácii do vernostného programu „Calzedonia Lover“ online si zákazníci vytvoria špeciálny účet, ktorý im umožní prístup na ich osobnú stránku na webovej stránke elektronického obchodu značky.
Zákazník môže použiť „prázdnu“ kartu okamžite po jej prepojení s nákupom, avšak za tento nákup získa platné body len po „aktivovaní“ karty: dátum systému účasti je buď dátum prvého nákupu alebo dátum registrácie/aktivácie, podľa toho, čo nastane skôr.
Registračné systémy bránia zákazníkom vo veku do osemnástich rokov prihlásiť sa do vernostného programu „Calzedonia Lover“. Aktivácia / registrácia musí byť v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov. Karta je osobná a nesmie byť prevedená na iné osoby Žiadny zákazník nesmie aktivovať iné karty, kým je jedna karta stále platná. Karta je určená iba na súkromné použitie a nie je povolené jej komerčné použitie.
V prípade straty alebo odcudzenia karty by sa mal zákazník obrátiť na ktorúkoľvek z kamenných predajní „Calzedonia“ zúčastnených v programe a požiadať o náhradu: po skontrolovaní údajov zákazníka bude stratená / odcudzená karta zrušená a zákazník dostane novú kartu okamžite, čo mu umožní získať späť všetky vernostné body, ktoré nazbieral a nevyužil.
Zákazníci sa môžu kedykoľvek odhlásiť z vernostného programu „Calzedonia Lover“, kontaktovaním zákazníckej služby na čísle 0200883035 alebo na webovej stránke www.calzedonia.com.

7. Ako to funguje

Karta umožňuje zákazníkom dosiahnuť 4 rôzne STATUSY nazbieraním vernostných bodov za nákupy. Zákazníci získajú vyššiu úroveň výhod v súlade so statusom.

“Status Follower”:

 • Tento status zákazník získava ihneď po aktivovaní / zaregistrovaní „prázdnej“ karty.
 • Keď zákazníci so statusom „Follower“ získajú 200 bodov, dostanú sa na nasledujúcu úroveň - „Status Friend“, ktorá bude okamžite pripísaná spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie nového statusu;
 • Ak zákazník so statusom „Follower“ získa menej ako 200 bodov do 365 dní odo dňa, keď získal daný status, zostane na úrovni „Follower“ a zostatok bodov bude zrušený.
 • Keď zákazník so statusom „Follower“ získa 500 bodov skôr, než dosiahne nasledujúcu úroveň - „Status Friend“, prejde priamo do úrovne „Status Fan“, ktorá bude okamžite pripísaná spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie nového statusu;
 • Keď zákazník so statusom „Follower“ získa 1500 bodov skôr, než dosiahne status „Friend“ a „Fan“, prejde priamo do úrovne "Status Lover", ktorá bude okamžite pripísaná spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie nového statusu;

“Status Friend”:

 • Tento stav získajú zákazníci, len čo získajú 200 bodov od predchádzajúceho statusu „Follower“. Nový status bude okamžite pripísaný spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie novej úrovne;
 • Keď získajú 300 bodov, zákazníci úrovne „Status Friend“ prejdu na úroveň „Status Fan“, ktorá bude okamžite pripísaná spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie nového statusu;
 • Keď zákazník so statusom „Friend“ získa 1300 bodov skôr, než dosiahne status „Friend“ a „Fan“, prejde priamo do úrovne "Status Lover", ktorá bude okamžite pripísaná spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie nového statusu;
 • Rok po získaní úrovne „Status Friend“ a následne každý rok, zákazník:
  • ak získa 200 až 299 bodov, udrží si úroveň „Status Friend“ ďalší rok a všetky body, ktoré presahujú body použité na udržanie tohto statusu, sa zachovajú;
  • ak získa menej ako 200 bodov, jeho zostatok bodov sa nastaví na nulu a vráti sa na úroveň „Status Follower“.

“Status Fan”:

 • „Status Fan“ získajú zákazníci, len čo získajú 300 bodov od predchádzajúceho statusu „Friend“. Nový status bude okamžite pripísaný spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie novej úrovne;
 • Keď získajú 1000 bodov, zákazníci úrovne „Status Fan“ prejdu na úroveň „Status Lover“, ktorá bude okamžite pripísaná spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie nového statusu;
 • Rok po dosiahnutí úrovne „Status Fan“ a následne každý rok, zákazník:
  • ak získa minimálne 500 bodov, udrží si úroveň „Status Fan“ ďalší rok a všetky body, ktoré presahujú body použité na udržanie tohto statusu, sa zachovajú;
  • ak získa menej ako 500 bodov, jeho zostatok bodov sa nastaví na nulu a vráti sa na úroveň „Status Friend“.

„Status Lover“:

 • „Status Lover“ získajú zákazníci, len čo získajú 1000 bodov od predchádzajúceho statusu „Fan“. Nový status bude okamžite pripísaný spolu so všetkými bodmi, ktoré presahujú body použité na dosiahnutie novej úrovne;
 • Rok po dosiahnutí úrovne „Status Lover“ a následne každý rok, zákazník:
  • ak získa minimálne 1500 bodov, udrží si úroveň „Status Lover“ ďalší rok a všetky body, ktoré presahujú body použité na udržanie tohto statusu, sa zachovajú;
  • ak získa menej ako 1500 bodov, jeho zostatok bodov sa nastaví na nulu a vráti sa na úroveň „Status Fan“.

Každá zmena stavu, ako aj všetka komunikácia týkajúca sa účasti vo vernostnom programe „Calzedonia Lover“, ktorá je nevyhnutne potrebná na poskytovanie služieb spojených s programom (napríklad potvrdenie registrácie / zrušenie registrácie, zmena stavu, špeciálne zľavy alebo exkluzívne darčeky) sú potrebné na fungovanie samotného systému. Zákazník preto akceptovaním týchto pravidiel súhlasí so zasielaním uvedených oznámení na adresy uvedené v registračnom formulári programu. Odmietnutie prijatia uvedených oznámení zabráni holandskej pobočke Calzedonia Finanziaria v zavádzaní programu a poskytovaní súvisiacich služieb. Každé odmietnutie vyjadrené v priebehu programu bude mať za následok jeho automatické prerušenie.

8. Získavanie bodov

Vernostné body sa automaticky načítajú na aktivované karty pri každom nákupe uskutočnenom v niektorej z kamenných predajní „Calzedonia“ zúčastnených v programe alebo prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.calzedonia.com. Za každé zaplatené euro so zaokrúhlením nadol sa pridelí jeden bod (napr. 1,99 € = 1 bod).
Za účelom pripísania bodov z nákupov elektronického obchodu na kartu si ju musia zákazníci zaregistrovať zadaním čísla svojej karty vo svojom účte elektronického obchodu. Číslo karty sa vloží iba raz a pri následných nákupoch si ho systém automaticky zapamätá.
Aby si zákazníci mohli nárokovať body, musia sa pred vydaním potvrdenia identifikovať predložením svojej karty alebo uvedením svojho priezviska a mena alebo e-mailovej adresy / telefónneho čísla použitého pri aktivácii karty. V prípade online nákupov musia zákazníci prejsť na webovú stránku a zadať svoje informácie. V prípade, že držiteľ karty neposkytne identifikáciu vyššie uvedeným spôsobom, body nezíska a nebude možné ich následne pripísať.
Zákazníci si môžu kedykoľvek skontrolovať stav svojich bodov tým, že o to požiadajú v niektorej z kamenných predajní „Calzedonia“ zúčastnených v programe, prípadne na webovej stránke www.calzedonia.com. Systém bude body pripisovať a zaznamenávať každý deň; v prípade technických problémov môžu byť pripísané neskôr, avšak maximálne do 15 dní.
Vrátené položky budú viesť k odpísaniu bodov podľa rovnakých kritérií ako pri pripisovaní bodov. Vydaním „darčekovej karty Calzedonia“ sa pripíše zodpovedajúci počet bodov. Následné nákupy zaplatené čiastočne / úplne darčekovou kartou nepripíšu žiadne body za časť nákupu zaplatenú darčekovou kartou. Môžu sa organizovať akcie, v rámci ktorých budú udelené dvojité alebo trojité body a budú príslušné oznámené v reklame.
Karta nie je spôsob platby; pripísané body nemôžu byť prevedené alebo zamenené za hotovosť alebo tovar.

8.A ZÍSKAVANIE BODOV A VÝHOD NA INÝCH TRHOCH

Klient, ktorý je držiteľom karty „Calzedonia Lover“, môže získať body aj za nákupy na predajných miestach nachádzajúcich sa na nižšie uvedených územiach.
Vyššie uvedené získavanie bodov umožní pripisovanie bodov na dosiahnutie statusu a využívanie odmien poskytované podľa týchto podmienok vo Švédsku.
Vernostné body budú pripísané na kartu klienta „Calzedonia Lover“ podľa nasledujúcej tabuľky.
Len pre nákupy v Rusku sa vernostné body pripíšu po predložení vernostnej karty.

 • TRH
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY
 • ÚROVEŇ 1 – Názov statusu
 • ÚROVEŇ 2 – Názov statusu
 • ÚROVEŇ 3 – Názov statusu
 • ÚROVEŇ 4 – Názov statusu
 • RAKÚSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • BELGICKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • LOVER / PASSIONNÉ
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • 25 CZK = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • FRANCÚZSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • LOVER / PASSIONNÉ
 • NEMECKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • JAPONSKO
 • 100 YEN = 1 BOD
 • BRONZE
 • SILVER
 • GOLD
 • PLATINUM
 • HONG KONG
 • 10 HKD = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • MAĎARSKO
 • 300 HUF = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • TALIANSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • LUXEMBURSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • LOVER / PASSIONNÉ
 • COUNTRY: POLAND
 • 4 PLN = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • PORTUGALSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • SLOVENSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • ŠPANIELSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • ŠVÉDSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • ŠVAJČIARSKO
 • 1 CHF = 1 POINT
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • LOVER / PASSIONNÉ
 • HOLANDSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • UK
 • 1 GBP = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • USA
 • 1 USD = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER
 • RUSKO
 • 100 RUB = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LOVER

Klient, ktorý je držiteľom karty „Calzedonia Lover“, môže získať body aj za nákupy na predajných miestach nachádzajúcich sa na vyššie uvedených územiach, môže využívať výhody výlučne v čase nákupu, ako aj ďalšie výhody v rámci zliav poskytovaných jednotlivým trhom podľa aktuálneho statusu klienta.

9. Povinné výhody

Zákazníci, ktorí sú držiteľmi karty Calzedonia, môžu využívať mnohé zľavy, akcie, odmeny a špeciálne programy, ktoré budú adekvátne reklamované a oznámené.
Zákazníci môžu využívať špeciálne výhody len predložením svojej karty.
Zľavy sú nasledujúce:

 • Bezplatné doručenie alebo vrátenie tovaru z elektronického obchodu pre všetkých držiteľov statusu;
 • Po registrovaní získa zákazník 20 bodov;
 • V deň narodenín a výhradne počas obdobia 5 dní pred a 5 dní po narodeninách majú zákazníci statusu Follower právo na dvojnásobné body za nákupy;
 • V deň narodenín a výhradne počas obdobia 5 dní pred a 5 dní po narodeninách majú zákazníci statusu Friend, Fan a Lover právo na zľavu -20 % na jeden nákup;
 • Zľavový kupón v hodnote 20 EUR, platný 60 dní od jeho vydania, pri minimálnej úhrade 70 EUR (s výnimkou položiek, na ktoré sa už vzťahujú zľavy alebo akcie) pre tých, ktorí patria do statusu Friend, Fan a Lover;
 • Zľava -10 % na všetky nákupy po získaní statusu Lover a na celé obdobie, v ktorom si zákazník tento stav zachová, s výnimkou položiek, na ktoré už je zľava alebo akcia.

10. Ukončenie programu - deaktivovanie karty - rôzne

Spoločnosť Calzedonia si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť, pozastaviť alebo prerušiť vernostný program „Calzedonia Lover“ a s ním súvisiace služby.
Zákazníci budú informovaní o týchto zmenách a prerušeniach na webovej stránke www.calzedonia.com alebo v kamenných predajniach zúčastňujúcich sa programu. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné zákonné právo, vrátane práva na náhradu škody, holandská pobočka Calzedonia Finanziaria je oprávnená odobrať zákazníkovi právo používať kartu a deaktivovať ju v prípade, že je karta použitá v rozpore s týmito podmienkami alebo v prípade nezákonného použitia alebo použitia, ktoré poškodzuje dobré meno spoločnosti „Calzedonia“ a jej značky.
Okrem toho si holandská pobočka Calzedonia Finanziaria, na základe predchádzajúceho upozornenia vyhradzuje právo deaktivovať kartu a súvisiacu aktiváciu/registráciu, ak sa karta nepoužíva, alebo ak zákazník zostane neaktívny dlhšie ako 5 rokov. Zrušením a deaktivovaním karty zákazník už nebude môcť využívať výhody a služby ponúkané vernostným programom „Calzedonia Lover“.
Holandská pobočka Calzedonia Finanziaria nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame následky súvisiace s problémami s vernostným programom „Calzedonia Lover“ z dôvodov, ktoré sú mimo jej kontrolu.
Holandská pobočka Calzedonia Finanziaria nenesie zodpovednosť za žiadne podvodné, nesprávne alebo nesprávne používanie karty.

11. Ochrana osobných údajov, ochrana súkromia

Spoločnosti skupiny Calzedonia sa starajú o súkromie a ochranu osobných údajov. Týmto by sme vás chceli informovať o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje po registrácii do vernostného programu „Calzedonia Lover“.

Ktoré kategórie osobných údajov použijeme? Vaša účasť na vernostnom programe „Calzedonia Lover“ zahŕňa použitie vašich osobných údajov.

Osobitne potrebujeme spracovať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté v čase registrácie (bez poskytnutia údajov označených hviezdičkou nie je možné dokončiť registráciu, t. j. v prípade registrácie vykonanej na niektorom z predajných miest za pomoci personálu telefónne číslo alebo e-mailová adresa sú povinné údaje. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné dokončiť registráciu) a údaje týkajúce sa nákupov uskutočnených na niektorom z predajných miest spoločnosti Calzedonia. Medzi tieto údaje patrí napríklad cena a typ zakúpených výrobkov. S vaším súhlasom môžeme použiť aj ďalšie informácie, ktoré nám poskytujete dobrovoľne v čase registrácie alebo týkajúce sa spôsobu, akým chcete s nami komunikovať (ďalej len „údaje“).

Presnejšie povedané, môžete zbierať:

 • nepovinné informácie požadované prostredníctvom registračného formulára alebo, v prípade registrácie vykonanej na niektorom z predajných mies, t. j. meno, priezvisko, adresa, PSČ, krajina a provincia sú nepovinné informácie;
 • informácie, ktoré môžeme získať preskúmaním vašej interakcie s nami, prostredníctvom e-mailu a newsletterov, prostredníctvom našich internetových stránok a prostredníctvom aplikácií, ktoré môžu byť vyvíjané nami alebo tretími stranami (ďalšie informácie nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov);
 • informácie, ktoré môžete zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých ste registrovaný/á.

Na aké účely spracúvame vaše údaje a z akých právnych dôvodov?

Vaše údaje môžeme použiť, vrátane elektronického spôsobu:
a) na spravovanie vašej účasti na vernostnom programe „Calzedonia Lover“. Vaše údaje budú použité na poskytnutie zliav a iných výhod, ktoré vám môžu byť dostupné, a vo všeobecnosti na všetky súvisiace zmluvné a administratívne povinnosti. 

b) na poskytnutie personalizovanej služby pre vás na všetkých našich predajných miestach, na ktorých je aktívny vernostný program „Calzedonia Lover“. Nech ste kdekoľvek, môžete získať pomoc a radu od nášho predajného personálu s informáciami (napr. o veľkosti, farbe alebo vzore položiek značky Calzedonia) o položkách zakúpených za uplynulých 12 mesiacoch na ktoromkoľvek predajnom mieste Calzedonia prípadne online. Keďže Calzedonia je globálnou značkou, takéto použitie vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu nám umožňuje zlepšovať kvalitu našich služieb v mieste predaja a zabezpečiť konzistentné služby našim zákazníkom, ktorí sa zapojili do programu „Calzedonia Lover“ vo všetkých našich obchodoch. V každom prípade, ak si neželáte dostávať túto pomoc, stačí, aby ste v čase registrácie alebo dokonca neskôr požiadali, aby sa vaše údaje na tento účel nepoužili.
S vašim súhlasom môžeme vaše údaje použiť aj na tieto účely: c) zasielanie newsletterov, informácií o nami poskytovaných výrobkoch a službách, ponukách a akciách, ako aj vykonávanie prieskumov trhu prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete. Napríklad vám môžeme posielať e-maily alebo textové správy (napr. SMS a WhatsApp), posielať propagačné materiály na vašu poštovú adresu alebo vás kontaktovať telefonicky prostredníctvom operátora. Naše výrobky sa predávajú pod nasledujúcimi značkami: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI a SIGNORVINO.

d) kontrolovanie vašej preferencie, ako s nami komunikujete a aké je vaše nákupné správanie. Aby sme lepšie porozumeli vášmu vkusu a záujmu o naše produkty a komunikáciu, môžeme preskúmať, a to aj pomocou automatizovaných systémov, informácie poskytnuté v čase vašej registrácie do vernostného programu „Calzedonia Lover“, váš záujem o komunikačné a informačné letáky, ktoré vám posielame, účasť na našich webových stránkach, používanie našich aplikácií a záujem o naše sociálne kanály (napr. Facebook), ako aj nákupy uskutočnené na našich predajných miestach Calzedonia za posledných 12 mesiacov. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré môžeme získať prehliadaním našich webových stránok alebo používaním našich aplikácií, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov. Nakoniec môžeme obohatiť váš profil o štatistické informácie, ktoré môžeme legálne získať z iných zdrojov: napríklad vo vzťahu k oblasti vášho bydliska (napr. demografické informácie, georeferenčné údaje atď.) alebo k elektronickým nástrojom, ktoré používate na interakciu s nami. V každom prípade je táto profilovacia činnosť zameraná na lepšie prispôsobenie našich služieb a nemá na vás žiadny právny ani iný významný vplyv. Vaša registrácia do vernostného programu „Calzedonia Lover“ nie je v žiadnom prípade podmienená poskytnutím vyššie uvedených súhlasov.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje nebudú spracovávané dlhšie ako je lehota potrebná na spravovanie vašej účasti vo vernostnom programe „Calzedonia Lover“. Informácie o vašich nákupoch a vašich interakciách s nami sa v žiadnom prípade nebudú spracovávať dlhšie ako 12 mesiacov od dátumu ich získania. Ak sa rozhodnete opustiť vernostný program „Calzedonia Lover“, vaše údaje budú v priebehu 3 mesiacov vymazané.

Komu oznámime vaše údaje

Za účelom spravovania vernostného programu „Calzedonia Lover“ a na administratívne účely môžeme vaše údaje oznámiť našim poskytovateľom služieb (napr. IT služby) a spoločnostiam, ktoré spravujú predajné miesta Calzedonia prítomné na jednotlivých trhoch, na ktorých je vernostný program „Calzedonia Lover“ aktívny, pričom budú pôsobiť ako spracovatelia údajov, a iným tretím stranám, ak na to existuje zákonná povinnosť. Úplný zoznam takýchto spoločností bude dostupný po zaslaní písomnej žiadosti na nasledujúce kontaktné údaje.

Ako bude regulovaný prenos vašich údajov do krajín mimo EÚ?

Vaše údaje môžu byť prenesené mimo územia Európskej únie, a to aj do krajín, kde úroveň ochrany osobných údajov môže byť nižšia ako úroveň zaručená európskymi právnymi predpismi. Takýto prenos v každom prípade podlieha primeraným zárukám na ochranu vašich údajov a najmä štandardným zmluvným doložkám schváleným rozhodnutím 2010/87/ES Komisie EÚ

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a nesúhlas s používaním údajov, ako aj právo požiadať o prevod niektorých údajov.

Práva dotknutej osoby

V rámci práva na prístup k údajom má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvajú alebo nie, pričom v takom prípade má právo na prístup k osobným údajom a týmto informáciám:
a) účel spracovania;
(b) príslušné kategórie osobných údajov;
(c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, s potvrdením, či sú zavedené primerané záruky;
(d) ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týkajúce sa dotknutej osoby alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
(f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
(g) ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
(h) existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania, ktorý má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, alebo ju podobne významne ovplyvňuje, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o odôvodnení, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo bez zbytočného odkladu na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
Právo na vymazanie Máte právo na bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov, ak existujú niektoré z týchto dôvodov:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracované;
(b) stiahli ste svoj súhlas so spracovaním a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracovanie;
(c) vzniesli ste voči spracovaniu námietky a neexistujú žiadne naliehavé oprávnené dôvody, aby ste tak učinili;
(d) osobné údaje boli nezákonne spracované;
(e) osobné údaje musia byť vymazané za účelom dodržania zákonnej povinnosti.
Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na obmedzenie spracovania, ak platí jedna z týchto podmienok:
(a) napadnutie presnosti osobných údajov počas obdobia nevyhnutného na overenie správnosti týchto osobných údajov správcom údajov;
(b) spracovanie je nezákonné, ste proti vymazaniu osobných údajov a požadujete obmedzenie ich použitia;
(c) hoci správca údajov už osobné údaje na účely spracovania nepotrebuje, sú však potrebné na zistenie, uplatnenie alebo ochranu práva na súde;
(d) vzniesli ste námietky proti spracovaniu až do overenia možnej miery prevalencie našich legitímnych dôvodov.

Právo na vznesenie námietk
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je založené na legitímnom záujme prevádzkovateľa údajov vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom sa vzťahuje na takýto priamy marketing. Právo na prenosnosť údajov Máte právo dostávať v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte automatickým zariadením, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a máte právo na prenos týchto údajov inému správcovi údajov bez toho, aby takémuto prenosu prevádzkovateľ, ktorému ste údaje poskytli, bránil, ak:

(a) spracovanie vychádza zo súhlasu alebo zo zmluvy;
(b) spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Na vašu žiadosť a ak je to technicky možné, môžete priamo preniesť osobné údaje inému správcovi údajov. Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov Ak dotknutá osoba usúdi, že pri spracovaní jej osobných údajov dochádza k porušeniu ustanovení nariadenia EÚ č.
2016/679 je oprávnená podať sťažnosť na príslušnom úrade pre ochranu údajov s cieľom chrániť svoje práva.
Ako môžete zmeniť svoje preferencie alebo odvolať súhlas?
Kedykoľvek môžete skontrolovať, upraviť alebo odvolať svoj súhlas v súvislosti s účelmi stanovenými v písmenách (c) a (d) (vrátane vyhlásenia, že si neželáte dostávať obchodné informácie e-mailom príp. textovými správami) príp. požadovať, aby vaše údaje neboli použité na účely uvedené v písmene (b).

Pokiaľ ide o registráciu vykonávanú webovou stránkou, môžete zmeniť svoje preferencie:

 • pomocou svojho registračného účtu v časti preferencie ochrany osobných údajov;
 • kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu;
 • kontaktovaním správcu údajov alebo úradníka pre ochranu údajov

Pokiaľ ide o registráciu vykonanú na niektorom z predajných miest:

 • vytvorením účtu a použitím rovnakých údajov ako pri registrácii;
 • kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu
 • kontaktovaním správcu údajov alebo úradníka pre ochranu údajov

Kto sú správcovia údajov?

Správcom údajov na účely písmena (a) je CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.. Správcom údajov na účely písmena (c) je Calzedonia S.p.A.. Na účely písmena (b) spoločnosť Calzedonia S.p.A. a spoločnosť Calzedonia Slovak s.r.o. budú pôsobiť ako spoloční správcovia údajov.

Ako kontaktovať spoločnosť Calzedonia S.p.A., spoločnosť Calzedonia Slovak s.r.o. a úradníka pre ochranu údajov s cieľom uplatniť vaše práva?

Svoje práva môžete uplatniť písomne voči správcom údajov prípadne úradníkovi pre ochranu údajov na nižšie uvedenej adrese:

Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Sídlo: Malcesine, Via Portici Umberto Primo 5/3, prevádzková kancelária Via Monte Baldo n. 20 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Taliansko CALZEDONIA SLOVAK s.r.o

E-mail: privacy@calzedonia.com

Sídlo: sídlo spoločnosti Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava

ČO: 44614004 Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Calzedonia S.p.A.:

E-mail:dpo@calzedonia.com

12. Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií o vernostnom programe „Calzedonia Lover“ môže zákazník navštíviť webovú stránku www.calzedonia.com alebo sa obrátiť na oddelenie starostlivosti o zákazníka na čísle 0200883035 alebo v ktorejkoľvek kamennej predajni „Calzedonia“, ktorá sa zúčastňuje programu.

Potvrdzujem, že som si prečítal/a vyššie uvedené podmienky používania, rozumiem obsahu a prijímam ich ako celok.

Navštív internetový obchod svojej krajiny