CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 44614004, ponúka zľavy, výhody a služby v kamenných predajniach „Calzedonia“ (priame kamenné predajne a franšízy, ktoré sa zúčastňujú programu) a na internetovej stránke www.calzedonia.com zákazníkom, ktorí by z nich chceli mať úžitok. Aby ste mohli využívať tieto výhody, musíte byť držiteľom vernostnej karty Calzedonia: vydanie a používanie vernostnej karty Calzedonia (ďalej len „karta“) upravujú nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky“), ktoré si „držiteľ zákazníckej karty“ musí pozorne prečítať.
Aktiváciou karty v súlade s bodom 6 nižšie zákazník prijíma tieto podmienky. Calzedonia Slovak s.r.o. si vyhradzuje právo čas od času zmeniť alebo doplniť všetky alebo tieto podmienky a takého zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť 10 (desať) dní po ich uverejnení na webovej stránke www.calzedonia.com. Ak „držiteľ zákazníckej karty“ neakceptuje tieto zmeny a doplnenia, je oprávnený zrušiť svoju registráciu, na čo má v každom prípade právo kedykoľvek tak, ako je uvedené nižšie.
Avšak používanie karty po nadobudnutí účinnosti zmien predstavuje implicitne prijatie uplatnených zmien.
Calzedonia Slovak s.r.o. si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť tento vernostný program, dočasne alebo natrvalo, bez toho, aby mal zákazník akékoľvek právo sťažovať sa (s výhradou dodržiavania akýchkoľvek práv, ktoré už zákazník-držiteľ mal v tom čase), a to oznámením na webovej stránke www.calzedonia.com príp. v kamenných predajniach zúčastňujúcich sa programu.
Tieto podmienky je možné kedykoľvek si prečítať na stránke www.calzedonia.com.

1. Podporovateľ

CALZEDONIA SLOVAK S.R.O. so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 44614004.

2. Možnosti zapojenia sa

šetky kamenné predajne „Calzedonia“, či už sú riadené priamo holandskou pobočkou Calzedonia Finanziaria (tzv. „priame predajne“) alebo sú franšízy, a preto spravované inými podnikmi (tzv. „franchisingové obchody“), ktoré sa zúčastňujú v programe zobrazením súvisiacich reklamných materiálov a informácií. Zoznam kamenných predajní zúčastňujúcich sa programu je uvedený na web stránka e-commerce www.calzedonia.com.

3. Trh

Národné územie Slovenskej republiky.

4. Druh / názov / cieľ programu / trvanie

Tento program je vernostný program, ktorý zahŕňa zbieranie bodov na kartu digitálnom s názvom „Calzedonia Lover“ a ponúka exkluzívne výhody držiteľom tejto karty. Cieľom programu je podporiť vernosť zákazníka prostredníctvom vernostného programu ponúkajúceho výhody zákazníkom, ktorí sú držiteľmi karty „Calzedonia Lover“. S výhradou ustanovení uvedených v preambule vyššie, v bode 7 („Ako to funguje“) a bode 10 („Prerušenie programu - Deaktivácia karty - Rôzne“), karta „Calzedonia Lover“ nemá dátum skončenia platnosti.

5.Pre koho je karta určená?

Zákazníci, ktorí majú najmenej osemnásť rokov a sú držiteľmi karty v súlade s nižšie uvedenými podmienkami týkajúcimi sa registrácie a prevádzky systému.

6. Spôsob registrácie

Karta pre nákup “Status Follower” môže byť vydaná Klientovi v digitálnom formáte priamo v predajni prostredníctvom prihlásenia sa na stránku www.calzedonia.com/loyaltylanding alebo cez zákaznícky servis na čísle 0233002619 (Telefónne číslo je spoplatnené. Cena hovoru zodpovedá cene za vnútroštátne volania, tarifa závisí od zvoleného operátora.).
Registrácia do vernostného programu Calzedonia Lover karta vyžaduje vytvorenie špecifického účtu “Calzedonia Lover” , ktorý umožní Klientovi vstúpiť do osobnej zóny na webovej stránke značky.
Registračné systémy neumožnia prihlásenie do vernostného programu neplnoletým klientom.
Aktivácia / registrácia je vykonaná v súlade so zákonmi na ochranu osobných údajov. Calzedonia Lover karta je osobná a neprenosná. Každý klient môže v období jej platnosti aktivovať viac kariet.
Calzedonia Lover Karta je určená výhradne na osobné a nie na komerčné použitie.
Klient môže v kedykoľvek požiadať o vyradenie z vernostného programu a to prostredníctvom zákazníckeho servisu na čísle 0233002619 (Telefónne číslo je spoplatnené. Cena hovoru zodpovedá cene za vnútroštátne volania, tarifa závisí od zvoleného operátora.), alebo prostredníctvom stránky www.calzedonia.com/loyaltylanding.

7. Ako to funguje

Používaním Karty môžu zákazníci dosiahnuť 3 rôzne úrovne zbieraním bodov zo svojich nákupov. S vyšším stavom získajú zákazníci vyššiu úroveň výhod.

stav "Follower":

 • Je udelený okamžite po aktivácii a registrácii "prázdnej" karty
 • Keď zákazník v stave "Follower" dosiahne 100 bodov, posunie sa do vyššieho stavu – "Friend" a okamžite sa mu pripíšu všetky zvyšné body, ktoré mu zostali po zvýšení úrovne;
 • Ak zákazník v stave "Follower" nedosiahne 100 bodov do 365 dní od dátumu získania stavu, ostáva v tomto stave a získané body sa mu vynulujú.
 • Ak zákazník v stave "Follower" dosiahne 500 bodov pred dosiahnutím stavu "Friend", posunie sa priamo do stavu "Fan" a okamžite sa mu pripíšu všetky zvyšné body, ktoré mu zostali po zvýšení úrovne;

stav "Friend":

 • Zákazníci získajú tento stav po dosiahnutí 100 bodov. Pri postupe na novú úroveň sa okamžite pripíšu zvyšné body, ktoré zákazníkovi ostali po dosiahnutí novej úrovne;
 • Keď zákazník v stave "Friend" dosiahne 500 bodov, posunie sa do stavu "Fan" a okamžite sa mu pripíšu všetky zvyšné body, ktoré mu zostali po zvýšení úrovne;
 • Ak zákazník rok po dosiahnutí stavu "Friend", a každý nasledujúci rok
  - získa od 100 do 199 bodov, udržiava sa v stave "Friend" na ďalší rok a ostávajú mu všetky nazbierané body okrem tých, ktoré sa použili na udržanie stavu;
  - získa menej ako 100 bodov, body sa mu vynulujú a prepadne sa do stavu "Follower".

stav "Fan":

 • Zákazníci dosiahnu stav "Fan", po nazbieraní 500 bodov od dosiahnutia stavu "Friend". Pri postupe na novú úroveň sa okamžite pripíšu zvyšné body, ktoré zákazníkovi ostali po dosiahnutí novej úrovne;
 • Ak zákazník rok po dosiahnutí stavu "Fan", a každý nasledujúci rok
  - získa aspoň 500 bodov, udržiava sa v stave "Fan" na ďalší rok a ostávajú mu všetky nazbierané body okrem tých, ktoré sa použili na udržanie stavu;
  - získa menej ako 500 bodov, body sa mu vynulujú a prepadne sa do stavu "Friend".

Každá zmena stavu, ako aj všetka nevyhnutná komunikácia ohľadom účasti vo vernostnom programe „Calzedonia Lover“, a poskytovania služieb k nemu pripojených (napríklad potvrdenie registrácie/zrušenia, zmeny stavu, špeciálne zľavy alebo exkluzívne darčeky) sa považujú za nutné pre fungovanie programu. Preto zákazník prijatím týchto pravidiel vyjadruje súhlas so zasielaním uvedených oznámení, ktoré sa budú posielať na adresu uvedenú v registračnom formulári tohto programu. Odmietnutie prijímania tejto komunikácií znemožní spoločnosti CALZEDONIA SLOVAK s. r. o. implementáciu programu a poskytovanie súvisiacich služieb. Každé odmietnutie počas vernostného programu má za následok jeho automatické prerušenie.

8. Získavanie bodov

Vernostné body sa automaticky načítajú na aktivované karty pri každom nákupe uskutočnenom v niektorej z kamenných predajní „Calzedonia“ zúčastnených v programe alebo prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.calzedonia.com. Za každé zaplatené euro so zaokrúhlením nadol sa pridelí jeden bod (napr. 1,99 € = 1 bod).
Za účelom pripísania bodov z nákupov elektronického obchodu na kartu si ju musia zákazníci zaregistrovať zadaním čísla svojej karty vo svojom účte elektronického obchodu. Číslo karty sa vloží iba raz a pri následných nákupoch si ho systém automaticky zapamätá.
Aby si zákazníci mohli nárokovať body, musia sa pred vydaním potvrdenia identifikovať predložením svojej karty alebo uvedením svojho priezviska a mena alebo e-mailovej adresy / telefónneho čísla použitého pri aktivácii karty. V prípade online nákupov musia zákazníci prejsť na webovú stránku a zadať svoje informácie. V prípade, že držiteľ karty neposkytne identifikáciu vyššie uvedeným spôsobom, body nezíska a nebude možné ich následne pripísať.
Zákazníci si môžu kedykoľvek skontrolovať stav svojich bodov tým, že o to požiadajú v niektorej z kamenných predajní „Calzedonia“ zúčastnených v programe, prípadne na webovej stránke www.calzedonia.com. Systém bude body pripisovať a zaznamenávať každý deň; v prípade technických problémov môžu byť pripísané neskôr, avšak maximálne do 15 dní.
Vrátené položky budú viesť k odpísaniu bodov podľa rovnakých kritérií ako pri pripisovaní bodov. Vydaním „darčekovej karty Calzedonia“ sa pripíše zodpovedajúci počet bodov. Následné nákupy zaplatené čiastočne / úplne darčekovou kartou nepripíšu žiadne body za časť nákupu zaplatenú darčekovou kartou. Môžu sa organizovať akcie, v rámci ktorých budú udelené dvojité alebo trojité body a budú príslušné oznámené v reklame.
Karta nie je spôsob platby; pripísané body nemôžu byť prevedené alebo zamenené za hotovosť alebo tovar.

8.A ZÍSKAVANIE BODOV A VÝHOD NA INÝCH TRHOCH

Klient, ktorý je držiteľom karty „Calzedonia Lover“, môže získať body aj za nákupy na predajných miestach nachádzajúcich sa na nižšie uvedených územiach.
Vyššie uvedené získavanie bodov umožní pripisovanie bodov na dosiahnutie statusu a využívanie odmien poskytované podľa týchto podmienok vo Slovensko.
Vernostné body budú pripísané na kartu klienta „Calzedonia Lover“ podľa nasledujúcej tabuľky.
Len pre nákupy v Rusku sa vernostné body pripíšu po predložení vernostnej karty.

 • TRH
 • HODNOTA BODOV PODĽA MIESTNEJ MENY
 • ÚROVEŇ 1 – Názov statusu
 • ÚROVEŇ 2 – Názov statusu
 • ÚROVEŇ 3 – Názov statusu
 • RAKÚSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • BELGICKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • 25 CZK = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • FRANCÚZSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • NEMECKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • JAPONSKO
 • 100 YEN = 1 BOD
 • BRONZE
 • SILVER
 • GOLD
 • HONG KONG
 • 10 HKD = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • MAĎARSKO
 • 300 HUF = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • TALIANSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • LUXEMBURSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • COUNTRY: POLAND
 • 4 PLN = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • PORTUGALSKO
 • 1 EUR = 1 BOD
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • SLOVENSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • ŠPANIELSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • ŠVÉDSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • ŠVAJČIARSKO
 • 1 CHF = 1 POINT
 • FOLLOWER / ABONNÉ
 • FRIEND / AMI
 • FAN
 • HOLANDSKO
 • 1 EUR = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • UK
 • 1 GBP = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • USA
 • 1 USD = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN
 • RUSKO
 • 100 RUB = 1 POINT
 • FOLLOWER
 • FRIEND
 • FAN

Klient, ktorý je držiteľom karty „Calzedonia Lover“, môže získať body aj za nákupy na predajných miestach nachádzajúcich sa na vyššie uvedených územiach, môže využívať výhody výlučne v čase nákupu, ako aj ďalšie výhody v rámci zliav poskytovaných jednotlivým trhom podľa aktuálneho statusu klienta.

9. Povinné výhody

Držitelia Karty Calzedonia môžu využívať výhody vyplývajúce z početných zliav, propagačných akcií, cien a špeciálnych iniciatív, ktoré budú v prípade potreby primerane propagované a oznámené. Zákazníci môžu využívať špeciálne výhody iba po predložení Karty. Zľavy sú nasledovné:

 • Bezplatný dovoz a odvoz z e-shopu pre všetkých členov programu;
 • Pri registrácii do programu zákazník získa 20 bodov;
 • Na ich narodeniny a v období počas 7 dní pred až 7 dní po ich narodeninách majú zákazníci v stave "Follower" nárok na dvojnásobok bodov za nákupy;
 • Na ich narodeniny a v období počas 7 dní pred až 7 dní po ich narodeninách majú zákazníci v stave "Friend" a "Fan" nárok na jednorazovú 20% zľavu za nákup;
 • Pri získaní 100 bodov má Zákazník so statusom Friend nárok na kupón na 15% zľavu platný 60 dní od jeho vydania na nákup v hodnote minimálne 50 € (zľavu nemožno kombinovať s už zlacnenými produktmi a možno kombinovať s produktmi v promo akcii)
 • Pri získaní 100 bodov má Zákazník so statusom Fan nárok na kupón na 20% zľavu platný 60 dní od jeho vydania na nákup v hodnote minimálne 50 € (zľavu nemožno kombinovať s už zlacnenými produktmi a možno kombinovať s produktmi v promo akcii)

10. Ukončenie programu - deaktivovanie karty - rôzne

Spoločnosť Calzedonia si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť, pozastaviť alebo prerušiť vernostný program „Calzedonia Lover“ a s ním súvisiace služby.
Zákazníci budú informovaní o týchto zmenách a prerušeniach na webovej stránke www.calzedonia.com alebo v kamenných predajniach zúčastňujúcich sa programu. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné zákonné právo, vrátane práva na náhradu škody, holandská pobočka Calzedonia Finanziaria je oprávnená odobrať zákazníkovi právo používať kartu a deaktivovať ju v prípade, že je karta použitá v rozpore s týmito podmienkami alebo v prípade nezákonného použitia alebo použitia, ktoré poškodzuje dobré meno spoločnosti „Calzedonia“ a jej značky.
Okrem toho si holandská pobočka Calzedonia Finanziaria, na základe predchádzajúceho upozornenia vyhradzuje právo deaktivovať kartu a súvisiacu aktiváciu/registráciu, ak sa karta nepoužíva, alebo ak zákazník zostane neaktívny dlhšie ako 5 rokov. Zrušením a deaktivovaním karty zákazník už nebude môcť využívať výhody a služby ponúkané vernostným programom „Calzedonia Lover“.
Holandská pobočka Calzedonia Finanziaria nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame následky súvisiace s problémami s vernostným programom „Calzedonia Lover“ z dôvodov, ktoré sú mimo jej kontrolu.
Holandská pobočka Calzedonia Finanziaria nenesie zodpovednosť za žiadne podvodné, nesprávne alebo nesprávne používanie karty.

11. Ochrana osobných údajov, ochrana súkromia

Spoločnosti skupiny Calzedonia sa starajú o súkromie a ochranu osobných údajov. Týmto by sme vás chceli informovať o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje po registrácii do vernostného programu „Calzedonia Lover“.

Ktoré kategórie osobných údajov použijeme? Vaša účasť na vernostnom programe „Calzedonia Lover“ zahŕňa použitie vašich osobných údajov.

Osobitne potrebujeme spracovať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté v čase registrácie (bez poskytnutia údajov označených hviezdičkou nie je možné dokončiť registráciu, t. j. v prípade registrácie vykonanej na niektorom z predajných miest za pomoci personálu telefónne číslo alebo e-mailová adresa sú povinné údaje. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné dokončiť registráciu) a údaje týkajúce sa nákupov uskutočnených na niektorom z predajných miest spoločnosti Calzedonia. Medzi tieto údaje patrí napríklad cena a typ zakúpených výrobkov. S vaším súhlasom môžeme použiť aj ďalšie informácie, ktoré nám poskytujete dobrovoľne v čase registrácie alebo týkajúce sa spôsobu, akým chcete s nami komunikovať (ďalej len „údaje“).

Presnejšie povedané, môžete zbierať:

 • nepovinné informácie požadované prostredníctvom registračného formulára alebo, v prípade registrácie vykonanej na niektorom z predajných mies, t. j. meno, priezvisko, adresa, PSČ, krajina a provincia sú nepovinné informácie;
 • informácie, ktoré môžeme získať preskúmaním vašej interakcie s nami, prostredníctvom e-mailu a newsletterov, prostredníctvom našich internetových stránok a prostredníctvom aplikácií, ktoré môžu byť vyvíjané nami alebo tretími stranami (ďalšie informácie nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov);
 • informácie, ktoré môžete zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých ste registrovaný/á.

Na aké účely spracúvame vaše údaje a z akých právnych dôvodov?

Vaše údaje môžeme použiť, vrátane elektronického spôsobu:
a) na spravovanie vašej účasti na vernostnom programe „Calzedonia Lover“. Vaše údaje budú použité na poskytnutie zliav a iných výhod, ktoré vám môžu byť dostupné, a vo všeobecnosti na všetky súvisiace zmluvné a administratívne povinnosti.

b) na poskytnutie personalizovanej služby pre vás na všetkých našich predajných miestach, na ktorých je aktívny vernostný program „Calzedonia Lover“. Nech ste kdekoľvek, môžete získať pomoc a radu od nášho predajného personálu s informáciami (napr. o veľkosti, farbe alebo vzore položiek značky Calzedonia) o položkách zakúpených za uplynulých 12 mesiacoch na ktoromkoľvek predajnom mieste Calzedonia prípadne online. Keďže Calzedonia je globálnou značkou, takéto použitie vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu nám umožňuje zlepšovať kvalitu našich služieb v mieste predaja a zabezpečiť konzistentné služby našim zákazníkom, ktorí sa zapojili do programu „Calzedonia Lover“ vo všetkých našich obchodoch. V každom prípade, ak si neželáte dostávať túto pomoc, stačí, aby ste v čase registrácie alebo dokonca neskôr požiadali, aby sa vaše údaje na tento účel nepoužili.
S vašim súhlasom môžeme vaše údaje použiť aj na tieto účely: c) zasielanie newsletterov, informácií o nami poskytovaných výrobkoch a službách, ponukách a akciách, ako aj vykonávanie prieskumov trhu prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete. Napríklad vám môžeme posielať e-maily alebo textové správy (napr. SMS a WhatsApp), posielať propagačné materiály na vašu poštovú adresu alebo vás kontaktovať telefonicky prostredníctvom operátora. Naše výrobky sa predávajú pod nasledujúcimi značkami: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI a SIGNORVINO.

d) kontrolovanie vašej preferencie, ako s nami komunikujete a aké je vaše nákupné správanie. Aby sme lepšie porozumeli vášmu vkusu a záujmu o naše produkty a komunikáciu, môžeme preskúmať, a to aj pomocou automatizovaných systémov, informácie poskytnuté v čase vašej registrácie do vernostného programu „Calzedonia Lover“, váš záujem o komunikačné a informačné letáky, ktoré vám posielame, účasť na našich webových stránkach, používanie našich aplikácií a záujem o naše sociálne kanály (napr. Facebook), ako aj nákupy uskutočnené na našich predajných miestach Calzedonia za posledných 12 mesiacov. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré môžeme získať prehliadaním našich webových stránok alebo používaním našich aplikácií, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov. Nakoniec môžeme obohatiť váš profil o štatistické informácie, ktoré môžeme legálne získať z iných zdrojov: napríklad vo vzťahu k oblasti vášho bydliska (napr. demografické informácie, georeferenčné údaje atď.) alebo k elektronickým nástrojom, ktoré používate na interakciu s nami. V každom prípade je táto profilovacia činnosť zameraná na lepšie prispôsobenie našich služieb a nemá na vás žiadny právny ani iný významný vplyv. Vaša registrácia do vernostného programu „Calzedonia Lover“ nie je v žiadnom prípade podmienená poskytnutím vyššie uvedených súhlasov.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje nebudú spracovávané dlhšie ako je lehota potrebná na spravovanie vašej účasti vo vernostnom programe „Calzedonia Lover“. Informácie o vašich nákupoch a vašich interakciách s nami sa v žiadnom prípade nebudú spracovávať dlhšie ako 12 mesiacov od dátumu ich získania. Ak sa rozhodnete opustiť vernostný program „Calzedonia Lover“, vaše údaje budú v priebehu 3 mesiacov vymazané.

Komu oznámime vaše údaje

Za účelom spravovania vernostného programu „Calzedonia Lover“ a na administratívne účely môžeme vaše údaje oznámiť našim poskytovateľom služieb (napr. IT služby) a spoločnostiam, ktoré spravujú predajné miesta Calzedonia prítomné na jednotlivých trhoch, na ktorých je vernostný program „Calzedonia Lover“ aktívny, pričom budú pôsobiť ako spracovatelia údajov, a iným tretím stranám, ak na to existuje zákonná povinnosť. Úplný zoznam takýchto spoločností bude dostupný po zaslaní písomnej žiadosti na nasledujúce kontaktné údaje.

Ako bude regulovaný prenos vašich údajov do krajín mimo EÚ?

Vaše údaje môžu byť prenesené mimo územia Európskej únie, a to aj do krajín, kde úroveň ochrany osobných údajov môže byť nižšia ako úroveň zaručená európskymi právnymi predpismi. Takýto prenos v každom prípade podlieha primeraným zárukám na ochranu vašich údajov a najmä štandardným zmluvným doložkám schváleným rozhodnutím 2010/87/ES Komisie EÚ

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a nesúhlas s používaním údajov, ako aj právo požiadať o prevod niektorých údajov.

Práva dotknutej osoby

V rámci práva na prístup k údajom má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvajú alebo nie, pričom v takom prípade má právo na prístup k osobným údajom a týmto informáciám:
a) účel spracovania;
(b) príslušné kategórie osobných údajov;
(c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, s potvrdením, či sú zavedené primerané záruky;
(d) ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týkajúce sa dotknutej osoby alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
(f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
(g) ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
(h) existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania, ktorý má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, alebo ju podobne významne ovplyvňuje, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o odôvodnení, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo bez zbytočného odkladu na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
Právo na vymazanie Máte právo na bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov, ak existujú niektoré z týchto dôvodov:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracované;
(b) stiahli ste svoj súhlas so spracovaním a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracovanie;
(c) vzniesli ste voči spracovaniu námietky a neexistujú žiadne naliehavé oprávnené dôvody, aby ste tak učinili;
(d) osobné údaje boli nezákonne spracované;
(e) osobné údaje musia byť vymazané za účelom dodržania zákonnej povinnosti.
Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na obmedzenie spracovania, ak platí jedna z týchto podmienok:
(a) napadnutie presnosti osobných údajov počas obdobia nevyhnutného na overenie správnosti týchto osobných údajov správcom údajov;
(b) spracovanie je nezákonné, ste proti vymazaniu osobných údajov a požadujete obmedzenie ich použitia;
(c) hoci správca údajov už osobné údaje na účely spracovania nepotrebuje, sú však potrebné na zistenie, uplatnenie alebo ochranu práva na súde;
(d) vzniesli ste námietky proti spracovaniu až do overenia možnej miery prevalencie našich legitímnych dôvodov.

Právo na vznesenie námietk
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je založené na legitímnom záujme prevádzkovateľa údajov vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom sa vzťahuje na takýto priamy marketing. Právo na prenosnosť údajov Máte právo dostávať v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte automatickým zariadením, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a máte právo na prenos týchto údajov inému správcovi údajov bez toho, aby takémuto prenosu prevádzkovateľ, ktorému ste údaje poskytli, bránil, ak:

(a) spracovanie vychádza zo súhlasu alebo zo zmluvy;
(b) spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Na vašu žiadosť a ak je to technicky možné, môžete priamo preniesť osobné údaje inému správcovi údajov. Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov Ak dotknutá osoba usúdi, že pri spracovaní jej osobných údajov dochádza k porušeniu ustanovení nariadenia EÚ č.
2016/679 je oprávnená podať sťažnosť na príslušnom úrade pre ochranu údajov s cieľom chrániť svoje práva.
Ako môžete zmeniť svoje preferencie alebo odvolať súhlas?
Kedykoľvek môžete skontrolovať, upraviť alebo odvolať svoj súhlas v súvislosti s účelmi stanovenými v písmenách (c) a (d) (vrátane vyhlásenia, že si neželáte dostávať obchodné informácie e-mailom príp. textovými správami) príp. požadovať, aby vaše údaje neboli použité na účely uvedené v písmene (b).

Pokiaľ ide o registráciu vykonávanú webovou stránkou, môžete zmeniť svoje preferencie:

 • pomocou svojho registračného účtu v časti preferencie ochrany osobných údajov;
 • kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu;
 • kontaktovaním správcu údajov alebo úradníka pre ochranu údajov

Pokiaľ ide o registráciu vykonanú na niektorom z predajných miest:

 • vytvorením účtu a použitím rovnakých údajov ako pri registrácii;
 • kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu
 • kontaktovaním správcu údajov alebo úradníka pre ochranu údajov

Kto sú správcovia údajov?

Správcom údajov na účely písmena (a) je CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.. Správcom údajov na účely písmena (c) je Calzedonia S.p.A.. Na účely písmena (b) spoločnosť Calzedonia S.p.A. a spoločnosť Calzedonia Slovak s.r.o. budú pôsobiť ako spoloční správcovia údajov.

Ako kontaktovať spoločnosť Calzedonia S.p.A., spoločnosť Calzedonia Slovak s.r.o. a úradníka pre ochranu údajov s cieľom uplatniť vaše práva?

Svoje práva môžete uplatniť písomne voči správcom údajov prípadne úradníkovi pre ochranu údajov na nižšie uvedenej adrese:

Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Sídlo: Malcesine, Via Portici Umberto Primo 5/3, prevádzková kancelária Via Monte Baldo n. 20 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Taliansko CALZEDONIA SLOVAK s.r.o

E-mail: privacy@calzedonia.com

Sídlo: sídlo spoločnosti Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava

ČO: 44614004 Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Calzedonia S.p.A.:

E-mail:dpo@calzedonia.com

12. Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií o vernostnom programe „Calzedonia Lover“ môže zákazník navštíviť webovú stránku www.calzedonia.com alebo sa obrátiť na oddelenie starostlivosti o zákazníka na čísle 0233002619 alebo v ktorejkoľvek kamennej predajni „Calzedonia“, ktorá sa zúčastňuje programu.

Potvrdzujem, že som si prečítal/a vyššie uvedené podmienky používania, rozumiem obsahu a prijímam ich ako celok.

Posledná aktualizácia: 21/04/2022

Navštív internetový obchod svojej krajiny